0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vastuullisuuden ytimessä on hyvinvoiva työyhteisö

Korostamme avointa vuoropuhelua hyvinvoivan työyhteisön edistämisessä. Arvioimme jatkuvasti onnistumistamme ja kehitämme toimintaamme muun muassa säännöllisin henkilöstökyselyin. 

Vastuullista johtamista

Swecon esihenkilötyötä seurataan systemaattisesti henkilöstökyselyiden avulla, joissa tiimin ja esihenkilön suoriutumista arvioidaan monipuolisilla mittareilla. Swecolaiset esihenkilöt saavat säännöllisissä henkilöstökyselyissä pääasiassa myönteistä palautetta. Johtamisen jatkuva kehittäminen ja päivittäisen johtamisen laatu ovat keskeisiä painopistealueita. Näitä ohjaa myös uusi Leadership Statement, jossa kuvataan swecolaista johtamista eri näkökulmista. Swecon palkkapolitiikka avaa palkitsemisprosesseja ja -kokonaisuutta sekä edistää oikeudenmukaista palkitsemista. Palkkapolitiikkaa tarkastellaan vuosittain. 

Epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Swecon henkilöstökäytännöt ja ohjeet on laadittu siten, että ne eivät ole syrjiviä suoraan, eivätkä välillisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on kirjattu toimenpiteet niiden edistämiseksi sekä sovittu niiden toteuttamisesta ja seurannasta. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa kaikille työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet menestyä ja kehittyä työtehtävissään sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, etnisestä taustasta tai iästä riippumatta. Lisäksi se pyrkii luomaan vastuullisen työyhteisön, jossa kunnioitus, tasavertaisuus ja syrjimättömyys ohjaavat vuorovaikutusta kaikissa tilanteissa ja työsuhteen vaiheissa. 

Swecon periaatteet epäasialliseen käyttäytymiseen: 

  • Minkäänlaista epäasiallista kohtelua, häirintää ja kiusaamista ei sallita. 
  • Kaikilla työntekijöillä on oikeus saada kunnioittavaa kohtelua. 
  • Havaittuihin epäkohtiin tulee puuttua välittömästi niiden tultua esiin, ja ottaa asiat puheeksi (yhteinen vastuu tilanteisiin puuttumisessa: esihenkilö, työntekijä ja työkaverit). 
  • Kiusaamistilanteiden käsittelyssä tukena ovat: esihenkilö, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, HR ja työterveyshuolto. 

Yhteistoiminta osallistaa ja tukee yritysvastuuta

Sweco Finlandin yhteistoimintaryhmä toimii Sweco Finland -tason yhteistoiminnasta vastaavana forumina. Sweco Finlandin yhteistoimintaryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kvartaaleittain tulosjulkaisun jälkeen. Henkilöstön edustajina toimii 10 luottamushenkilöä, jotka henkilöstön edustajat ovat valinneet keskuudestaan. Yhteistoimintaryhmä tarjoaa alustan avoimelle vuoropuhelulle ja päätöksenteolle, joka tukee organisaation tehokasta toimintaa ja henkilöstön osallistumista päätöksentekoon. 

Osaamisen kehittäminen ja urakehityksen seuranta

Sweco Akatemia on kaikkien swecolaisten osaamisen kehittäjä. Se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oppimiseen, urakehitykseen ja osaamisen jakamiseen. Vuonna 2022 Akatemia järjesti 19 valmennusohjelmaa ja 28 valmennusta esihenkilöille, projektiosaajille ja asiantuntijoille. Lisäksi swecolaiset osallistuivat erilaisiin tekniikkalajikohtaisiin valmennuksiin, etänä ja kasvotusten (kokonaistyytyväisyys: 83/100, 2023). Sweco tarjoaa laajat sisäiset uramahdollisuudet varmistaen, että jokaiselle löytyy kiinnostavia tehtäviä. Vuotuisissa Sweco Talk -kehityskeskusteluissa jokainen työntekijä käy esihenkilönsä kanssa läpi uratoiveensa ja osaamistarpeensa. Näitä keskusteluja seurataan aktiivisesti. 

Vastuullisuus työhyvinvoinnissa: riskien tunnistaminen ja olosuhteiden parantaminen

Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin tunnistamalla työhön liittyviä riskejä ja edistämällä fyysistä ja psyykkistä terveyttä.  Teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja noudatamme työyhteisön kehittämissuunnitelmaa organisaatiossamme. Henkilöstöetujen ja virkistystoiminnan avulla pyrimme tukemaan työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota. Tavoitteenamme on vahvistaa työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja parantaa vuorovaikutusta organisaatiossamme. 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.