0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sako- ja umpikaivolietteet

Sweco selvittämässä sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja hyödyntämisvaihtoehtoja Lounais-Suomessa

Lounais-Suomessa halutaan olla edelläkävijöitä ja huolehtia vesistöjen ja saariston puhtaudesta.Lounais-Suomessa on päätetty siirtyä haja-asutusalueen asumisessa syntyvien jätevesilietteiden keskitetysti järjestettyyn kuljetukseen. Laadittujen selvitysten mukaan huomattava määrä lietettä päätyy vuosittain virallisten käsittelypaikkojen ulkopuolelle. Ympäristöön puhdistamattomana päätyvät lietteet lisäävät merkittävästi ravinnekuormaa Itämereen ja lähivesistöille.

”Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti, että toimialueelta syntyvät sako- ja umpikaivolietteet vastaanotetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n lukuun, lautakunnan vahvistaman taksan mukaan 1.1.2020 alkaen. Lisäksi päätettiin, että jätelain mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään vaiheittain vuosina 2021- 2026”, sanoo kuntien omistaman Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta.

Päätöksen myötä Lounais-Suomi on edelläkävijöiden joukossa viemäriverkoston ulkopuolisten lietteiden jätehuollossa. Tämä toteuttaa kuntien omia ympäristötavoitteita ja kantaa lounais-suomalaisten erityisvastuuta vesistöjen ja saariston puhtaudesta.

Sweco laatimassa selvitystä keräyksen ja käsittelyn järjestämisestä

Sweco on laatimassa selvitystä, jossa tarkennetaan lietemääriä sekä selvitetään kuljetuksen ja käsittelyn järjestämistä. Keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä on 17 kunnan muodostamalla toimialueella noin 45 000.

”Tarkoituksemme on selvittää kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja hyödyntämisvaihtoehtoja. Tavoitteena on kattava vastaanottoverkosto ja, että lietteiden hyödyntäminen toteutetaan kustannustehokkaasti sekä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Itämeren tilan ravinnekuorman pienentämiseksi asianmukainen lietehuolto on avainasemassa”, Jyri Metsänranta kertoo selvitystyön tavoitteista.

Swecolta selvityksen projektipäällikkönä toimiva Antti Ryynänen on innoissaan tehtävästä.

”Meille Swecolla on tärkeää olla mukana kestävämpien yhteiskuntien kehittämisessä. Olemme keränneet Swecosta poikkitieteellisen projektitiimin, jossa on paikkatieto-osaajia, jätevesilietteiden vastaanoton ja käsittelyprosessien osaajia sekä liikenne- ja logistiikka-alan ammattilaisia”, Ryynänen kertoo.

”Lietteitä päätyy merkittäviä määriä virallisten vastaanottopaikkojen ulkopuolelle niin Lounais-Suomessa kuin muuallakin Suomessa. Kuljetusten keskitetty järjestäminen mahdollistaa kehittämisen sekä lietteiden hyödyntämisen kiertotaloutta ja ympäristönsuojelua edistävästi”, Ryynänen jatkaa.

Kunnan järjestämä kuljetus vuoteen 2026 mennessä

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle selvitys on osa kokonaistilanteen kartoitusta ja optimaalisten urakka-alueiden suunnittelua, jonka jälkeen suunnitellaan kuljetusten kilpailutukset. Ensimmäisen urakka-alueen tarjouspyyntö julkaistaan näillä näkymin kesällä 2020.

Alueen kunnista Kemiönsaaressa on ollut käytössä kunnan järjestämä lietteenkuljetus vuodesta 2013 lähtien. Keskitetyn lietekuljetuksen on tarkoitus alkaa kaikissa toimialueen kunnissa siirtymäajan jälkeen vaiheittain vuosina 2021–2026.