0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

03/07/2023

Reading time: 4min

EA

Eero Anttila

NH

Noora Huttunen

Elintarvikepäivän anti kesätyöntekijöiden silmin

elintarviketurvallisuus elintarviketeollisuus

Elintarvikepäivä on Elintarviketeollisuusliiton (ETL) järjestämä elintarvikealan suurin koulutus- ja ajankohtaistapahtuma, joka kokoaa yhteen elintarvikealan ammattilaisia. Tapahtuma järjestetään vuosittain vaihtelevin teemoin. Tämän vuoden teemana oli ”Tietoa, turvaa ja teknologiaa”, joihin liittyviä puheenvuoroja pääsi kuuntelemaan.

 

Nykyiset markkinat ja tulevaisuuden näkymät

ETL:n hallituksen puheenjohtaja ja Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme pohti Suomen elintarvikesektorin tulevaisuuden näkymiä. Alasta keskustellessa puhutaan hänen mukaansa usein vain ongelmista, vaikka elintarvikealla on tehty useita harppauksia, jotka edistävät kestävyyttä ja terveyttä. Kestävyyttä halutaan edistää uusilla teknologioilla ja muun muassa fossiilisista polttoaineista eroon pääsemisellä. Harppausta täydellisen vihreään ja terveyttä edistävään ruokajärjestelmään ei ole mahdollista tehdä yhdessä yössä. Tutkimus ja kehitys vie paljon aikaa, joten nykyisiä työkaluja on osattava hyödyntää hyvin. Pohjoismaat voivat olla edelläkävijöitä ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisessä ja nykyisten hyödyntämisessä.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio korosti ruokaturvan olevan tärkein YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, koska kaikki muut tavoitteet rakentuvat sen päälle. Yritysten yhteistyö eri tahojen kanssa mahdollistaa elintarvikesektorin muuttumisen kestävämmäksi. Kuluttajien valinnoilla on suuri merkitys, ja vastuullisella päätöksenteolla edistetään sekä kestävyyttä että terveyttä. Yhteistyön merkitys eri osapuolten välillä korostuu, kun tavoitteena on luoda kestävä ja arvostettu ruokajärjestelmä.

 

Elintarvikealan ongelmat

Ympäristön muuttuminen Euroopassa aiheuttaa ongelmia ruoan tuotannolle. Maaperä on heikentynyt ja ilmastonmuutos on aiheuttanut kuivuuden riskiä monilla alueilla Euroopassa, mikä vaikeuttaa kasvien kasvua. Kustannusten kasvu vaikuttaa suoraan maatalouden kannattavuuteen ja työvoimapula tuo merkittäviä haasteita. Poliittiset konfliktit ja sodat aiheuttavat markkinoilla epävakautta ja vaikuttavat tuotantoketjuihin. Suomessa suurin osa ulkomaankaupasta kulkee meritse, ja kenraalimajuri Kim Mattson huomauttikin, että Itämerellä riski on kohonnut Venäjän hyökkäyssodan takia Ukrainassa. Huoltovarmuuden näkökulmasta alueen tilanne on epävakaampi. Toisaalta FoodDrinkEuropen pääjohtaja Dirk Johnson korosti, että Euroopan elintarvikesektori on osoittautunut sitkeäksi ja kestäväksi. Sektori ei ole romahtanut vastoinkäymisistä huolimatta, vaikka koronapandemia ja sota Euroopassa ovat aiheuttaneet epävakautta elintarvikemarkkinoilla.

 

Ratkaisuja

Uhkien torjumiseen kehitetyt ratkaisut perustuvat kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisiin teknologioihin. Pohjoismailla on tilaisuus olla edelläkävijöitä ja ottaa johtava rooli kestävien ratkaisujen kehittämisessä. Kestävän muutoksen mahdollistaja on ruoan tuotannon hajaannuttaminen. Tällöin koko elintarvikesektorin riskit vähenevät ilmastonmuutoksen, luonnonkatastrofien ja muiden markkinahäiriöiden osalta. Hurme totesi, että Suomesta halutaan myös lannoiteomavarainen, sillä se lisää maan huoltovarmuutta. Itämeren alueen haasteet huoltovarmuudelle ovat todellisia. Mattson huomautti, että siksi on tärkeää varmistaa toimivat raideyhteydet yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa.

 

Mietteitä

Elintarvikepäivän tapahtumahetkellä hallitusneuvottelut kävivät kuumina. Eduskuntapuolueet haluavat kasvattaa elintarvikevientiä runsaasti. Husu-Kallio kuitenkin kommentoi, että hallituskauden neljän vuoden pituus voi tuoda haasteita pitkäjänteisten tavoitteiden asettamisessa. Viime vuosina onkin havaittu, että elintarvikesektoriin tehtävät investoinnit sekä tutkimus ja kehitys luovat valtavia mahdollisuuksia suomalaiselle elintarvikealalle. Kestävällä ja älykkäällä suunnittelulla luodaan ratkaisuja, jotka edistävät kestävämmän yhteiskunnan kehittämistä. Puheenvuoroissa korostui, että liiallinen negatiivisten skenaarioiden pohtiminen ei ole tarpeellista. Asioita täytyy tarkastella optimistisesti, eikä pelkästään korostaa alan ongelmia. Jotta elintarvikeala olisi jatkossakin toimiva ja vetovoimainen, on sen esille tuomisessa tärkeää välittää iloa ja positiivisuutta, Hurme korostaa.

 

Opiskelijan näkökulma

Elintarvikepäivä oli hyvä tilaisuus verkostoitua niin muiden opiskelijoiden kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoille messut ovat tärkeä tapahtuma, jossa voi tavata esimerkiksi tulevia työnantajia ja tutustua alan tuoreimpiin innovaatioihin ja keskustelunaiheisiin. Swecon esittely messuilla lisäsi hyvin tietoisuutta tarjoamistamme kokonaisvaltaisista palveluista myös elintarvikealalle.

Puheenvuorot herättivät paljon ajatuksia alan tulevaisuuden näkymistä. On selvää, että elintarvikeala tarvitsee jatkossakin monenlaista osaamista. Messujen turvallisuusteema herätti ajatuksia muun muassa kyberturvallisuuden tärkeydestä myös elintarvikealalla. Digitalisaatio korostuu jatkuvasti enemmän kaikilla aloilla ja sen merkitystä olisi syytä painottaa elintarvikealan opinnoissa.

Kestävä kehitys on ajankohtainen teema, josta messuilla puhuttiin paljon. Hurme piti keinolihaa ja soluruokaa kaukaisen tulevaisuuden asiana. On kuitenkin tärkeää, että aiheesta puhutaan. Tutkimusta ja kehitystä on jatkettava. Erityisesti nuorille näillä voi olla suuri merkitys, kun kuluttajia kannustetaan pohtimaan kestäviä ja vastuullisia vaihtoehtoja ruoantuotannossa.