0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

21/06/2023

Reading time: 5min

MH

Milja Honkanen

EU:n kemikaalistrategia ja CLP-vaaraluokitusuudistus tukevat Euroopan nollapäästötavoitetta

kemikaalilainsäädäntö kemikaaliturvallisuus

Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaan asetukseen (EY) 1272/2008 eli CLP-asetukseen on päivitetty uusia vaaraluokkia hormonihäiriköille sekä kemikaaleille, jotka hajoavat huonosti ympäristössä ja jotka rikastuvat ravintoketjussa tai kulkeutuvat ympäristössä laajalle. Uudet vaaraluokat ovat jo voimassa, mutta niiden soveltamiselle on pitkät siirtymäajat. Uudistuksen taustalla on EU:n kemikaalistrategia, joka luotsaa Eurooppaa kohti nollapäästötavoitetta ja myrkytöntä ympäristöä.

Euroopan komission delegoitu asetus (EU) 2023/707, jolla uudet vaaraluokat on sisällytetty CLP-asetukseen, astui voimaan 20.4.2023. Euroopan komission delegoitu asetus (EU) 2023/707, jolla uudet vaaraluokat on sisällytetty CLP-asetukseen, astui voimaan 20.4.2023. Säädös sisältää uudet vaaraluokat, luokituskriteerit ja vaaralausekkeet aineille ja seoksille, joilla on terveyteen ja ympäristöön vaikuttavia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia (ED HH ja ED ENV) sekä aineille ja seoksille, jotka ovat ympäristössä hitaasti hajoavia ja kertyvät eläviin organismeihin (PBT/vPvB) tai jotka alhaisen adsorptiopotentiaalin takia kulkeutuvat ympäristössä laajalle ja aiheuttavat vesivarojen hajakuormitusta (PMT/vPvM). Uusia vaaraluokkia ei ole vielä toistaiseksi sisällytetty YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmään (GHS, Globally Harmonised System), mutta EU on jo kesällä 2022 ilmoittanut ehdottavansa uusia vaaraluokkia lisättäväksi GHS:ään. Prosessin ennakoidaan olevan pitkä, eikä lopputuloskaan ole itsestään selvä.

Uudet vaaraluokat ovat osa EU:n kemikaalistrategiaa

Vaaraluokitusuudistuksen taustalla on EU:n kestävää kehitystä edistävä kemikaalistrategia, jonka tavoitteena on vähentää kemikaalien haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön sekä edistää kemikaalien turvallista ja kestävää käyttöä. Strategiassa on määritetty askelmerkit, joita pitkin kuljetaan kohti EU:n kunnianhimoista nollapäästötavoitetta.

Yhtenä merkittävimmistä toimenpiteistä voidaan mainita kaikista haitallisimpien kemikaalien vaiheittainen poistaminen käytöstä ja mahdollisuuksien mukaan kaikkien huolta aiheuttavien kemikaalien korvaaminen turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Kaikista haitallisimpia kemikaaleja, joihin toimenpiteitä kohdennetaan, ovat syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkylliset kemikaalit (nk. CMR-aineet), samoin hormonitoimintaa häiritsevät, hengityselimistöön, immuuni- tai hermostojärjestelmään vaikuttavat kemikaalit sekä kemikaalit, jotka ovat elinkohtaista myrkyllisyyttä aiheuttavia. Ympäristön kannalta haitallisimpia ovat hormonihäirikköjen lisäksi PBT/vPvB- ja PMT/vPvM -kriteerit täyttävät kemikaalit.

CLP-asetuksen päivitys ja uudet vaaraluokat edesauttavat kemikaalistrategian tavoitteiden saavuttamista mahdollistamalla haitallisimpien kemikaalien tunnistamisen. Lisäksi uudistus mahdollistaa luokitukseen perustuvien rajoitusten ja kieltojen asettamisen tällaisten kemikaalien käytölle – erityisesti kuluttajatuotteissa.

EU-lainsäädännössä on ollut tähänkin asti erinäisiä kieltoja ja rajoituksia esimerkiksi CMR-aineille. Syöpävaarallisiksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymisvaarallisiksi luokiteltuja tuotteita (kategoria 1A ja 1B) ei saa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta myydä lainkaan yleiseen kulutukseen. Rajoitus perustuu REACH-asetuksen artiklaan 68(2). Myös alakohtaisissa säädöksissä, kuten kosmetiikka-asetuksessa, on vastaavia rajoituksia. Tällaiset kemikaalin vaaraluokituksesta seuraavat automaattiset riskinhallintatoimenpiteet ovat esimerkki EU:n kemikaalilainsäädännössä käytetystä geneerisestä riskinarvioinnista (GRA, Generic approach to Risk Assessment).

Unionin kemikaalistrategiassa GRA:ta on suunniteltu laajennettavan koskemaan kaikkia haitallisimpia kemikaaleja. Toisin sanoen tulevaisuudessa voi hyvinkin olla, että myös esimerkiksi hormonihäiriköiksi luokiteltujen aineiden käyttö kuluttajatuotteissa on lähtökohtaisesti kiellettyä. Kieltoja ja rajoituksia on lisäksi tarkoitus laajentaa koskemaan jossain määrin myös ammattikäyttöön tarkoitettuja kemikaaleja. Poikkeuksia rajoituksiin olisi vain välttämättömille käytöille (essential uses), joskin kriteerien määrittäminen välttämättömälle käytölle on kesken ja ymmärrettävästi haastavaa.

Uudet vaaraluokat ohjaavat myös osaltaan valmistajia käyttämään vähemmän haitallisia kemikaaleja ja edistämään näin tuotteiden turvallista ja kestävää suunnittelua (SSbD, Safe and Sustainable by Design). Vaihtamalla turvallisempaan raaka-aineeseen, valmistaja voi välttyä vaaraluokitukselta ja vaaramerkinnöiltä tuotteen etiketissä. Myös tätä kautta kemikaalistrategian tavoitteet toteutuvat.

Mitä velvollisuuksia delegoidusta asetuksesta seuraa yrityksille?

Yritykseen kohdistuvat velvollisuudet riippuvat yrityksen roolista toimitusketjussa. Jokaisen toimijan tulisi käydä tuotekataloginsa läpi, arvioida luokitustarve uusien vaarakategorioiden osalta ja tarvittaessa päivittää tuotteiden pakkausmerkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet sekä aineiden REACH-rekisteröinnit. Uudet luokitukset voivat myös vaatia esimerkiksi C&L- tai myrkytystietokeskusilmoituksen laatimista tai päivittämistä. Heijastevaikutuksia voi olla myös alakohtaiseen lainsäädäntöön (biosidit, kasvinsuojeluaineet jne.)

Yritys voi jo halutessaan soveltaa uusia vaaraluokkia, mutta ne tullaan sisällyttämään Kemikaaliviraston IT-järjestelmään vasta kevään 2024 aikana. Uusien kemikaalien osalta takaraja uusien vaatimusten noudattamiselle on 1.5.2025 (aineet) tai 1.5.2026 (seokset). Jo markkinoilla oleville kemikaaleille on annettu siirtymäajat: aineiden osalta uusia vaatimuksia on noudatettava 1.11.2026 lähtien ja seosten osalta 1.5.2028 lähtien.

Swecon kemikaali- ja tuoteturvallisuuden asiantuntijat ovat käytettävissäsi uusien vaaraluokkien aiheuttamien velvollisuuksien arvioimisessa. Autamme myös mielellämme yritystäsi kaikissa REACH- ja CLP-velvoitteisiin liittyvissä asioissa, kuten käyttöturvallisuustiedotteissa, pakkausmerkinnöissä ja kemikaali-ilmoituksissa.

Milja Honkanen, vanhempi asiantuntija, kemikaaliturvallisuus, Sweco, milja.honkanen@sweco.fi

 

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.