0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

19/09/2022

Reading time: 3min

JP

Johanna Pahkala

Kemikaalilaitosten varauduttava muuttuvan maailman muutoksiin – lupa-asiat ja lainsäädännön velvoitteet oltava kunnossa

Teollisuuslaitosten ja energiantuotannon käyttämien raaka-aineiden ja polttoaineiden hinnat ja saatavuus ovat voimakkaassa muutoksessa. Tarve tarkastella uusia mahdollisuuksia ja keinoja turvata energiansaanti kasvaa.

Toiminnanharjoittajan on varmistettava muuttuvassakin tilanteessa, että tarvittavat luvat, kuten rakennus-, toimenpide-, purkamis-, vesi-, ympäristö- , päästö- ja kemikaaliluvat hankitaan ajallaan ja lainsäädännössä asetetut ehdot ja määräykset täytetään. Muutoksissa on huomioitava myös mahdollisten lupaprosessien vaatima käsittelyaika.

Muutosten hallinnalla takaamme turvallisen ympäristön

Jos laitoksessa käsitellään tai varastoidaan vaarallisia kemikaaleja, kemikaaliturvallisuusasetus (685/2015) velvoittaa osana laitosten turvallisuusjohtamisjärjestelmää, että kemikaalilaitoksilla muutosten hallintamenettely tapahtuu kirjallisesti. Menettelyssä otetaan huomioon pysyvien muutosten lisäksi tilapäiset ja kiireelliset muutokset. Kemikaalilaitosten laajamittaista toimintaa valvoo Tukes ja vähäistä toimintaa pelastusviranomainen asetuksen mukaisesti. Jos toimintaan suunnitellun muutoksen laajuus on rinnastettavissa tuotantolaitoksen perustamiseen, tulee hakea Tukesin lupa muutokselle. Tällaiset merkittävät muutokset vaativat myös hyväksytyn tarkastuslaitoksen suorittaman käyttöönottotarkastuksen ennen kuin toimintaa voidaan aloittaa. Vähäisemmissä muutoksissa voi riittää muutosilmoituksen laatiminen valvovalle viranomaiselle.

Painelaitteiden eli painesäiliöiden, höyry- ja kuumavesikattiloiden sekä putkistojen muutostöissä tulee tarkistaa, että muun muassa painelaitelaissa (1144/2016) säädettyjä yleisiä turvallisuusvaatimuksia noudatetaan. Kuitenkin esimerkiksi painelaitteen käyttötarkoituksen muutos voi aiheuttaa sen, että uuden painelaitteen velvoitteita tulee jatkossa noudattaa painelaitelain mukaisesti. Esimerkiksi nestekaasusäiliö on rekisteröitävä painelaite, jota koskevat painelaitteille asetetut velvoitteet.

Yrityksillä voi olla kaupallisia energiavarastoja ja jos niiden koko tai niissä varastoitavien kemikaalien määrä muuttuu, on luvanmukaisuus tarkistettava. Kemikaalien, niiden määrien, ominaisuuksien tai olomuodon merkittävät muutokset ja valmistusmenetelmän tai käsittelytavan merkittävät muutokset tulee myös ilmoittaa kirjallisesti Tukesille. Jos aiemmin käytöstä poistettuja teollisuussäiliöitä tai laitteistoja halutaan ottaa käyttöön uudelleen, niiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta tulee varmistua ennen käyttöönottoa sekä tarkistaa mahdollisten käyttöönottotarkastusten ja määräaikaistarkastusten tarve.

Muutokset huomioitava myös ympäristö- ja päästöluvissa ja niiden vaatimissa tarkkailusuunnitelmissa

Polttolaitosten osalta luvalliset polttoaineet määritellään myös ympäristöluvassa tai rekisteröinnissä. Mahdollisen polttoainemuutoksen vaikutukset esimerkiksi ympäristöluvan mukaiseen päästötarkkailuun ja -rajoihin pitää selvittää ennen muutoksen toteutusta. Huomioitavaa on, että myös uuden tekniikan, raaka- tai polttoaineen, kemikaalin, valmistus- tai puhdistusmenetelmän kokeilu lyhytaikaisestikin vaatii ilmoituksen lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista.

Päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla esimerkiksi uuden lähdevirran käyttöönotto vaatii aina päästöjen tarkkailusuunnitelman muutosta. Myös jo lupaan määritellyn polttoaineen tai raaka-aineen aiempaa suurempi kulutus tai myynti voivat aiheuttaa vaikutuksia määrittämistasovaatimuksiin. Korkeampi määrittämistaso voi edellyttää kattavampaa näytteenottoa ja aiheuttaa tiukennuksia määränmääritykseen käytettävien laitteiden laatuvaatimuksiin. Polttoaineen toimittajan muutoskin voi vaikuttaa tehtävään tarkkailuun ja vaatia siten myös päästökaupan tarkkailusuunnitelman muuttamista.

Asetetuilla velvoitteilla ja vaatimuksilla ehkäistään onnettomuuksia ja taataan turvallisempi ympäristö meille kaikille.

Swecon asiantuntijoilla on vahvaa osaamista teollisuuden lupamenettelyihin ja prosessi- ja kemikaaliturvallisuuteen. Kemikaaliturvallisuus- ja ympäristöasiantuntijapalvelut ovat apunasi mahdollisten muutostilanteiden vaatimien velvoitteiden arvioinnissa sekä tarvittavien lupahakemusten, ilmoitusten ja selvitysten laatimisessa ja päivittämisessä

Kirjoittaja Johanna Pahkala on teollisuuden konsultoinnin vanhempi asiantuntija Swecolla.