0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

12/05/2023

Reading time: 4min

SB

Sophia Boleckis

Rakennammeko liiketoiminnallista arvoa biodiversiteetistä vai biodiversiteetille?

kestävä kehitys biodiversiteetti kestävä teollisuus

Tiesitkö, että yli puolet maailman BKT:stä on riippuvainen luonnosta? Eri maiden hallitukset, poliitikot ja yritykset ovat yhä tietoisempia kestävyyden merkityksestä, mutta globaalien kestävyystavoitteiden, kansallisten suunnitelmien ja paikallisten hankkeiden yhteensovittamattomuus vaikeuttaa erilaisten tavoitteiden saavuttamista.

Yksi suurimmista biodiversiteetin haasteista ja mahdollisuuksista on yritysten taloudelliset toimet, erityisesti primäärituotantosektoreilla. Aikaisemmin luonnon taloudellinen tuki ja hoitaminen on nähty julkisen sektorin vastuulla olevaksi. Tämä yhdessä talousmallin kanssa, joka edistää kulutuksen kasvua ja yksityistä varallisuutta luonnollisen pääoman sijaan, on johtanut tilanteeseen, jossa olemme kuluttaneet yli rajojemme ymmärtämättä toimiemme seurauksia.

Biodiversiteetin liiketoiminnallisen arvon merkitys kasvaa

Sen lisäksi että biodiversiteetti on olennainen planeettamme hyvinvoinnille, sen menetys vaikuttaa suoraan taloudellisiin toimiimme. Todellisen biologisen monimuotoisuuden taloudellisen arvon laskeminen on kuitenkin haastavaa, koska geenien, lajien tai ekosysteemien ymmärtäminen on edelleen rajallista. Lisäksi monet lajit eivät edes omaa ekologista arvoa, mikä tekee haastavaksi ymmärtää kuinka monta lajia tarvitaan pitämään biodiversiteetti terveellisellä tasolla. Tiedon ja ymmärryksen puute yritysten vaikutuksista ja riippuvuudesta ekosysteemeihin vaikeuttaa selkeiden, monimuotoisuuteen vaikuttamattomien, liiketoimintamahdollisuuksien määrittelemistä.

Tutustu biodiversiteettipalveluihimme >>

Tiedämme, että yritysten rooli ekosysteemipalvelujen käytössä ja biodiversiteetin huomioimisessa kaikissa toiminnan osa-alueissa on merkittävä. Tuotteiden ja palveluiden vaikutusten ja riippuvuuksien arvioinnin avulla yritykset voivat ymmärtää roolinsa maapallon biodiversiteetin suojelemisessa entistäkin paremmin. Hankenille tekemässäni gradussa, ”Biodiversiteetin liiketaloudellinen arvo”, tarkastelin Suomessa toimivia biotuoteyrityksiä. Tutkimuksesta selviää, että yhteisen biodiversiteettivision ja -strategian puute voi aiheuttaa ristiriitoja yrityksen eri yksiköiden välillä, mikä osaltaan vaikeuttaa yrityksen siirtymisen biodiversiteettiä tukevaan, proaktiivisempaan vaiheeseen. Haastateltuani Suomessa toimivien biotuoteyritysten johtoa huomasin, että osa näistä yrityksistä on vielä vaiheessa, jossa arvoa saadaan ’biodiversiteetistä’ tai ’biodiversiteetin kanssa’, ja vain muutamat ovat siirtyneet kohti arvon saamista ’biodiversiteetille’.

Ne yritykset, jotka ovat siirtyneet tähän viimeksi mainittuun vaiheeseen, mm. arvioivat tarkasti biodiversiteetin riskejä, integroivat biodiversiteetin osaksi päätöksentekoprosesseja, disruptoivat liiketoimintamalleja ja työskentelytapoja sekä luovat sitä kautta uusia kilpailuetuja. Näillä keinoin luodaan arvoa, joka tukee sekä liiketoiminnan tavoitteita että biodiversiteetin ’nettovaikutusta’.

Töitä on siis vielä tehtävänä. Jotta yhä useampi yritys voisi tulevaisuudessa luoda liiketoiminnallista arvoa ’biodiversiteetille’, ei yritysten tulisi keskittyä niin paljon biodiversiteetin kvantifioiviin mittareihin vaan suunnata katseensa monimuotoisuuden lisäämisen mahdollisuuksiin. Yritykset, jotka ymmärtävät vaikutuksensa ja riippuvuutensa ekosysteemeistä, löytävät helpommin mahdollisuuksia liiketoiminnan arvonluonnin ja -toteutuksen aloittamiseen. Tämä ymmärrys mahdollistaa yrityksille niiden muuntautumisen ja uudistumisen uusien tuotekehitysprosessien, raaka-aineiden hankinnan ja liiketoimintamallien kautta.

Koska monimuotoisuuden menetys on suoraan yhteydessä taloudellisiin toimiin, yritysten tulisi integroida biodiversiteetin näkökulmat kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiinsa ja erityisesti osaksi strategiaansa sekä lisätä tietoisuutta ja viestintää biodiversiteetistä yrityksen sisällä. Puutteellinen yhteinen monimuotoisuuden visio ja strategia johtaa usein lyhytnäköisyyteen ja lyhytaikaisiin tavoitteisiin.  Lisäksi tuotteiden ja palveluiden vaikutusten ja riippuvuuksien arvioinnin avulla yritykset voivat ymmärtää paremmin oman roolinsa maapallon biologisen monimuotoisuuden suojelussa.

Mitä yritysten tulisi siis seuraavaksi tehdä?

» keskittyä tiedonhankintaan ja -lisäämiseen

» sisällyttää biodiversiteetti osaksi yrityksen strategiaa, strategiakeskusteluja ja liiketoiminnallista päätöksentekoa

» pilotoida ja vahvistaa kokeilukulttuuria

» kyseenalaistaa nykyisiä toimintamalleja,  prosesseja ja  toimitusketjuja  – innovaatiot syntyvät disruption seurauksena

Yritysten ohella biodiversiteettikysymyksissä ja ratkaisujen löytämisessä tarvitaan hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja yhteiskunnan tiivistä yhteistyötä.  Laajamittainen yhteistyö, vuoropuhelu ja ymmärrys ovat tärkeitä biodiversiteetin moniulotteisen ongelman ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että biotuoteyritykset voivat tulevaisuudessa hyödyntää biodiversiteettiä liiketoiminnassaan. Vain yhdessä työskentelemällä voimme varmistaa kestävän tulevaisuuden kaikille.

Kirjoittaja  FM, KTM Sophia Boleckis on tehnyt lopputyön ”The Business Value of Biodiversity. Case study of bioproduct companies in Finland” Kauppakorkeakoulu Hankenille, johon tässä blogissa viitataan. Lopputyöhön voit tutustua täällä.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.