0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

21/03/2022

Reading time: 3min

REACH-rekisteröinnit tulee saattaa viipymättä ajan tasalle – nyt on aika toimia!

REACH kestävä kehitys kemikaaliturvallisuus

REACH-rekisteröinnit on päivitettävä viipymättä kolmen – kahdentoista kuukauden kuluttua muutoksesta tai uudesta tiedosta komission lokakuussa 2020 antaman asetuksen mukaan.

Koskeeko REACH-asetus yritystäsi? 

REACH-asetus vaikuttaa useisiin EU:ssa toimiviin yrityksiin, sillä sitä sovelletaan niin teollisissa prosesseissa kuin kotitaloudessa käytettyihin kemikaaleihin. REACH-asetuksen (1907/2006) mukaan kemikaalien valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on varmistettava, että he valmistavat, saattavat markkinoille tai käyttävät vain sellaisia aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Tietojen hankkiminen on yritysten vastuulla, eivätkä yritykset saa valmistaa tai tuoda EU:n markkinoille aineita ilman rekisteröintiä. REACH-tietokantaan tulee rekisteröidä kaikki kemialliset aineet, joita valmistetaan EU:ssa tai maahantuodaan EU-alueelle, ja joiden määrä on vähintään tonnin vuodessa. 

Reach-rekisteröintitietojen päivittämisen määräajat ovat muuttuneet

Kemikaalien rekisteröijien tulee pitää rekisteröimiensä aineiden tiedot ajan tasalla ja toimittaa uudet tiedot viipymättä kemikaalivirastoon. Joulukuussa 2020 voimaantulleessa komission täytäntöönpanoasetuksessa (2020/1435) täsmennetään määräaikoja rekisteröidyn aineen tietojen toimituksesta. Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA) ilmoitettavien tietojen määräaika riippuu muutoksen laadusta. Useimmissa tapauksissa tiedot tulee toimittaa kolmessa kuukaudessa, mutta monimutkaisimmissa tapauksissa takarajaksi on määritelty 12 kuukautta.  

Kolmen kuukauden määräaikoja käytetään, kun kyseessä ovat 

 • Muutokset rekisteröijän asemassa tai tunnistetiedoissa  
 • Muutokset aineen koostumuksessa tai tonnimäärässä 
 • Uudet tunnistetut käytöt ja uudet käytöt, joita ei suositella 
 • Muutos rekisteröityjen tietojen saatavuudessa 
 • Ajantasaistukset, joihin liittyy lisätestejä 

 Kuuden kuukauden määräaikoja käytetään, kun kyseessä ovat 

 • Uusi tieto riskeistä, joita aiheutuu ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle 
 • Aineiden ja seosten luokituksen tarkistaminen 
 • Testausehdotukset ennen REACH-asetuksen liitteessä IX tai X olevassa luettelossa tarkoitetun testin suorittamista.
  Mikäli testausehdotus laaditaan osana aineryhmän testausstrategiaa, rekisteröinnit tulee suorittaa ajan tasalle 12 kuukauden kuluttua.

Kahdentoista kuukauden määräaikoja käytetään, kun kyseessä ovat 

 • Ajantasaistus tai muutos kemikaaliturvallisuusraportissa tai turvallista käyttöä koskevissa ohjeissa 
 • Muut yhdistetyt ajantasaukset 

Jäsenrekisteröijän määräajat riippuvat siitä, täytyykö päärekisteröijän tehdä ensin muutoksia yhteisen rekisteröinnin tietoihin, jolloin jäsenrekisteröijän tulee toimittaa tieto 3 kuukauden kuluttua päärekisteröijän tekemästä ajantasauksesta. Jos muutos kuitenkin koskee tapausta, joka edellyttää kemikaaliturvallisuusraportin tai turvallista käyttöä koskevien ohjeiden päivittämistä tai muutosta, jäsenrekisteröijän tulee päivittää rekisteröintinsä yhdeksän kuukauden kuluessa. Mikäli rekisteröinnin päivityksessä on useita syitä, pisin määräaika on voimassa. 

Toiminnanharjoittajien tulee kartoittaa kemikaalista mahdollisesti aiheutuvat riskit ja hallita näitä. Lisäksi rekisteröijä on vastuussa rekisteröinnin pitämisestä ajan tasalla. Mikäli tarvitset apua REACH-velvoitteiden täyttymisessä, kuten rekisteröinneissä, lupamenettelyissä tai konsortiohallinnossa, Swecon asiantuntijat toimivat apunasi velvoitteiden täyttämisessä. Olethan meihin yhteydessä! 

Elintarviketurvallisuuden asiantuntija, Saila Kivijärvi, saila.kivijarvi@sweco.fi

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.