0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

22/09/2023

Reading time: 3min

OR

Olli Ruuska

Riskiarvioinnit osana vihreän siirtymän laitoshankkeita

energia vihreä siirtymä riskinarviointi

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan yhteiskunnan rakennemuutosta, jonka keskeisimpiä tavoitteita ovat päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää energiantuotannon osalta uudenlaisia laitoskonsepteja ja uuden teknologian käyttöönottoa. Esimerkkejä näistä ovat vihreän vedyn laitokset ja erilaiset Power-to-X laitoskonseptit, joilla tarkoitetaan uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa polttoaineiden tai muiden hyödykkeiden tuotantoa.

Uudet laitoskonseptit edellyttävät uudenlaisten riskien huomioimista osana suunnittelua. Haasteita voivat luoda esimerkiksi räjähdysalttiiden kaasujen käsittely, valmiiden turvallisuusstandardien puute tai tarve sijoittaa laitos taajamaan, lähelle kuluttajia. Uudenlaisten laitoskonseptien turvallisuutta on syytä käsitellä systemaattisesti suunnittelun alusta alkaen, jotta teknologian ja ympäristön erityispiirteet osataan huomioida oikea-aikaisesti laitoksen suunnittelussa.

Systemaattinen lähestymistapa turvallisuussuunnitteluun parantaa paitsi laitoksen turvallisuustasoa, myös vähentää projektiriskejä esimerkiksi luvituksen tai uudelleensuunnittelun osalta. Keskeisimpiä käytännön työkaluja turvallisuuden varmistamiseksi ovat oikea-aikaisesti ja riittävällä tarkkuudella toteutetut riskiarvioinnit.

Oikean riskiarviointimenetelmän valinnat – HAZID, HAZSCAN ja HAZOP

Riskiarviointeihin suositellaan iteratiivista lähestymistapaa, jossa projektin alkuvaiheessa kartoitetaan merkittävimmät laitoskonseptiin liittyvät turvallisuusriskit ja riskitarkastelua tarkennetaan prosessi- ja laitetasolle suunnittelun edetessä. Tyypillisiä Swecon suosittelemia alkuvaiheen riskiarviointimenetelmiä ovat HAZSCAN- ja HAZID-menetelmät. HAZID-menetelmässä tarkastelun kattavuudesta pidetään huolta valmiilla poikkeamasanalistauksella, siinä missä HAZSCAN-menetelmä mahdollistaa hieman joustavammin laitoskohtaisten erityispiirteiden painottamisen. HAZSCAN ja HAZID-tarkasteluiden lähtötiedoiksi riittävät alustavat tiedot laitoskonseptista, käytettävästä teknologiasta sekä laitoksen sijoituspaikasta.

HAZID (Hazard identification)

 • Tarkastelu perustuu valmiin poikkeamasanalistauksen läpikäyntiin
 • Painotus prosessiturvallisuudessa
 • Mahdollisuus kolmiportaiseen laskennalliseen riskiarviointiin (riskin arviointi ilman suojauksia, suojauksien kanssa ja jäännösriski mahdolliset toimenpide-ehdotukset huomioiden)

HAZSCAN (Hazardous Scenario Analysis)

 • Tarkastelu perustuu tapauskohtaisesti kustomoitavan ”Prosessit ja toiminnot”-taulukon läpikäyntiin
 • Mahdollistaa joustavasti laitoksen erityispiirteiden painottamisen
 • Mahdollisuus yksinkertaiseen laskennalliseen riskiarviointiin

Riskiarvioinnin toisena vaiheena toimii tyypillisesti perussuunnitteluvaiheessa toteutettava HAZOP-tarkastelu.  HAZOP-tarkastelun lähtötietoina toimivat laitoksen prosessi- ja instrumentointikaaviot, joita käydään lävitse menetelmän mukaisen poikkeamasanalistauksen avulla. HAZOP on alkuvaiheen riskiarviointimenetelmiin verrattuna selvästi yksityiskohtaisempi ja sillä päästään pureutumaan tarkasti prosessiturvallisuuteen myös yksittäisten laitteiden ja instrumenttien osalta.

HAZOP (Hazard and Operability Study)

 • Tarkastelun suorittaa eri disipliinien (prosessi, automaatio, layout jne.) asiantuntijoista koottu ryhmä HAZOP-vetäjän johdolla
 • Tarkasteltava kokonaisuus jaetaan PI-kaavioiden perusteella osakokonaisuuksiin eli noodeihin
 • Kukin noodi käydään lävitse valmiin poikkeamasanalistan avulla
 • Poikkeamasanat kuvaavat tyypillisiä prosessipoikkeamia kuten suuri virtaus, matala lämpötila, korkea paine jne.
 • Tavoitteena tunnistaa haitallisiin seurauksiin johtavat syyt ja niitä vastaan suunnitellut suojaukset. Tarvittaessa voidaan määritellä lisätoimenpiteitä riskitason laskemiseksi.

Swecon teknisen turvallisuuden tiimi on erikoistunut riskiarviointien toteuttamiseen ja asiantuntijamme osaavat auttaa oikean riskiarviointimenetelmän valinnassa. Asiantuntijamme työskentelevät päivittäin vihreään siirtymään liittyvien prosessiturvallisuushaasteiden kanssa ja seuraavat aktiivisesti alan kehittymistä.

Löysitkö etsimäsi?

Jätä meille viesti, niin asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä!
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.