0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

20/10/2022

Reading time: 4min

PJ

Paula Jantunen

Safe and Sustainable by Design – turvallista ja kestävää

kestävä kehitys safe by design turvallisuus tuoteturvallisuus

Työskentelin 2015‒2021 Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa (JRC) nanomateriaalien turvallisuuden edistämisen parissa. Käynnissä olleet EU-tutkimusprojektit tavoittelivat samaa, keinoina muun muassa Safe by Design. Nyt tämä lähestymistapa on viety pidemmälle ja turvallisuuden lisäksi puhumme kestävyydestä – Safe and Sustainable by Design.

Safe by Design parantaa turvallisuutta

Safe by Design (SbD) on yksi nimityksistä käsitteelle, jota on vuosikymmenten varrella sovellettu eri teollisuudenaloilla. Perusajatuksena on parantaa materiaalin, tuotteen tai vaikkapa rakenteen turvallisuutta ottamalla turvallisuusnäkökohdat huomioon mahdollisimman varhain tuotekehitysprosessissa tavoiteltujen toiminnallisten ominaisuuksien ohella. Pyrkimyksenä on, että turvallisuus on mahdollisimman pitkälti sisäänrakennettu lopulliseen tuotteeseen. Oleellista on, että turvallisuusnäkökohdista kertyvä tieto vaikuttaa tarpeen mukaan tuotekehityksessä tehtäviin valintoihin.

Nanoteknologian alalla Safe by Design -ajattelu käynnistyi 2000-luvulla ja kehitys voimistui 2010-luvulla. Ensimmäisten sukupolvien nanomateriaalit olivat ehtineet olla markkinoilla parikymmentäkin vuotta, ennen kuin niiden turvallisuus ihmiselle ja ympäristölle nousi esiin. Uusien innovaatioiden perusluonteeseen kuuluva yllätyksellisyys johtaa helposti siihen, etteivät lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset turvallisuudesta pysy markkinoille hakeutuvien tuotteiden perässä. Nanoteknologian alalla Safe by Design on käsitteellistetty osaksi tuotekehityksen Stage-Gate -mallia. Siitä on tehty myös osa laajempaa ”turvallinen innovaatio”-menettelytapaa (Safe Innovation Approach), jossa on roolinsa myös lainsäätäjien ja viranomaisten innovaatiovalmiuksilla.

Safe by Designissa nähdään keino kuroa umpeen puutteellisten vaatimusten aiheuttamaa turvallisuusvajetta tuotekehitysprosessin aikana. Siinä korostetaan koko elinkaaren turvallisuutta: itse tuotteen ja sen käytön lisäksi turvallisiksi pitää suunnitella myös koko tuotantoprosessi ja käytöstä poistettujen tuotteiden käsittely, esimerkiksi kierrätys. Sen soveltaminen ei myöskään rajoitu nanoteknologiaan.

Safe and Sustainable by Design

Kestävän kehityksen kasvavasta merkityksestä kertoo osaltaan Safe and Sustainable by Designille (SSbD) annettu rooli EU:n uusimmassa kemikaalistrategiassa. Sen toivotaan muun muassa helpottavan kiertotaloutta poistamalla materiaalivirroista huolta aiheuttavia aineita.

Turvallisuus on se kestävän kehityksen alue, johon jo nykyisellään kohdistuvat selkeimmät lainsäädännölliset vaatimukset: kemikaalien osalta REACH- ja CLP-asetukset ja lisäksi alakohtainen lainsäädäntö, kuten kosmetiikka-asetus tai biosidivalmisteasetus.

Ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä edistetään lainsäädännöllä toistaiseksi lähinnä epäsuorasti ja yleisen tason tavoittein. Maaliskuussa 2022 julkaistu EU-komission luonnos ekosuunnitteluasetukseksi on askel kohti asetuksen piirissä olevia tuotteita koskevia ekologisen kestävyyden vaatimuksia: esimerkkeinä energia- ja resurssitehokkuus, hiilijalanjälki, korjattavuus ja kierrätettävyys. Suunnitteilla olevaan REACH-asetuksen uudistukseen kaavaillaan myös mukaan tietovaatimuksia kemikaalien ympäristöjalanjäljestä.

Mikä lasketaan turvalliseksi ja mikä kestäväksi? Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset ja -kriteerit perustuvat tuotteelle asetettuihin turvallisuusvaatimuksiin. Kun kyse on innovatiivisesta tuotteesta, soveltuvaa tai riittävää lainsäädäntöä turvallisuusvaatimuksista ei välttämättä vielä ole.

EU:n kemikaalistrategian käyttöön soveltuvia kestävyyden Safe and Sustainable by Design -kriteereitä laaditaan parhaillaan. JRC julkaisi vuonna 2022 kaksi raporttia, joissa analysoidaan ennestään käytössä olevia menettelyitä kemikaalien kestävyyden arviointiin ja hahmotellaan sopivia puitteita kemikaalistrategian mukaisille turvallisuuden ja kestävyyden kriteereille. Viime vuosien tieteellisestä kirjallisuudesta löytyy muutamia tapaustutkimuksia, joissa nanoteknologian alalla on yhdistetty Safe by Designin käytännön sovelluksiin myös kestävyysnäkökohtia tai tehty materiaalivalintaa sekä turvallisuus- että kestävyysnäkökohtia tarkastelevaa monikriteerianalyysiä hyödyntäen.

Safe and Sustainable by Design tulee auttamaan yrityksiä tekemään materiaali- ja tuotekehityksessään valintoja alusta asti turvallisuus ja kestävyys keskiössä. Tavoitteena on toimiva tuote, joka täyttää niin EU-lainsäädännön, markkinoiden kuin globaalin ympäristömmekin asettamat vaatimukset ja on ilman viivästyksiä valmis tämän myös osoittamaan.

Paula Jantunen, kemikaaliturvallisuuden asiantuntija, FT, Sweco, paula.jantunen@sweco.fi

Tarvitsetko apua tuoteturvallisuuskysymyksissä? Asiantuntijoiltamme saat luonnontieteellisen ja juridisesti perustellun näkemyksen kemikaalien hallintaan. Kokemusta ja osaamista löytyy niin kemikaalien vaarojen arviointiin, luokitteluun, altistumisen arviointiin kuin säädösten tulkintaan liittyvissä asioissa.

 

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.