0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

13/03/2023

Reading time: 4min

EP

Eeva Punta

Tehtaan rakentaminen neitseelliseen maastoon vaatii tarkkaa ympäristövaikutusten arviointia

luonnon monimuotoisuus ympäristö ympäristäarviointi biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja suojeleminen on ensiarvoisen tärkeää mutta se myös monimutkaistaa entisestään uusien tilojen ja ympäristöjen hyödyntämistä teolliseen käyttöön. Jäljellä olevia metsälöitä kaupunkien ja taajamien ympärillä halutaan säästää. Tähän asti on ollut ajatuksena, että vanhat ja usein saastuneet tehdasalueet ovat arvoltaan negatiivisia. Tilinpäätöksessä ympäristövastuista pitää tehdä pakollinen varaus, joka kattaa alueen puhdistamiskustannukset, ja kirjaukset ovat olleet suuria, jopa miljoonia euroja. Jatkossa uuden tehdasmaan hinta voi nousta niin paljon, että vanhojen alueiden kunnostaminen tulee edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin uuden maan valjastaminen teollisuuskäyttöön.

Toimialat, joilla tuotanto perustuu määrättyyn alueeseen, kuten esimerkiksi kaivostoiminta tai tuulivoima, luonnon monimuotoisuuteen liittyvät haasteet ovat hyvin konkreettisia. Tällöin toiminnanharjoittajan on löydettävä luonnon kannalta paras vaihtoehto ja tehtävä suunnitelmat sen pohjalta. Nämä hankkeet edellyttävät asiantuntijoiden tekemää ympäristövaikutusten arviointia, jossa selvitetään erilaiset luonnonolosuhteet ja lajistot, sekä arvioidaan niiden merkitys biodiversiteettiin.

Perinteisesti maankäytöstä on päätetty kaavoitusprosessissa, mutta nyt on nähtävissä, että kaava ei välttämättä turvaa rakentamismahdollisuutta. Tähän vaikuttavat luonto- ja biodiversiteettitiedon ja ymmärryksen  lisääntyminen sekä lainsäädännön kehittyminen. Kaavoitus itsessään on aikaa vievä prosessi, ja rakentaminen voi alkaa pitkänkin ajan jälkeen siitä, kun kaavoitus on valmistunut. Toki huolellisesti tehty kaava antaa parhaat edellytykset teolliseen rakentamiseen. On kuitenkin mahdollista, että kaavoituksen jälkeen alueella todetaan luontoarvoja, joita ei ole kaavoitusvaiheessa tullut esille. Ne voivat muodostaa esteen rakennus- ja ympäristöluville.

Sweco on tuonut Suomeen menetelmän biodiversiteetin mittaamiseksi Isosta-Britanniasta, missä luonnon monimuotoisuus on lainsäädännön mukaan analysoitava ja dokumentoitava osana investointihanketta esimerkiksi teitä rakennettaessa. Menetelmän avulla maa-alueita voidaan luokitella. Näin voidaan kohdistaa rakentamistoimenpiteet alueille, jossa menetykset luonnon monimuotoisuudelle ovat vähäisimmät. Toisaalta menetelmän avulla voidaan ilmentää myös toimenpiteiden positiivisia vaikutuksia luonnolle alueita ennallistettaessa. Lisätietoa menetelmästä asiantuntijamme Laila Huovinen-Manun blogissa.

Alikäyttöiset brownfield-alueet ovat huomattavasti nopeammin käyttöönotettavissa kuin kokonaan rakentamattomat greenfield-alueet. Olemassa olevalle tehdaskiinteistölle on helpompi saada ympäristölupa kuin laitokselle, joka on suunniteltu toteutettavan neitseelliseen maastoon.

Teollisuuden kiinteistöasiantuntija Timo Kuoppala Swecolta kertoi tehdashankkeista, joissa vähemmällä maankäytöllä on saatu paljon hyötyjä. Yksi keino nopeuttaa hankkeen toteutusta on siirtää vähemmän kuormittavia toimintoja kuten toimistot, sosiaalitilat tai huoltotilat uudelle alueelle ja saada näin lisää alaa teolliseen toiminnan käyttöön. Toinen tapa vapauttaa alaa uusille investoinneille on eri toimijoiden välisen yhteistoiminnan lisääminen esimerkiksi yhteisillä tukitoiminnoilla, kuten logistisilla järjestelmillä. Kaupungeissa maankäyttöä on pyritty minimoimaan muun muassa käyttämällä jo aiemmin varattua maa-alaa tehokkaammin rakentamalla korkeampia taloja.

Biodiversiteettiä voidaan turvata vanhoille tehdasalueille muun muassa lisäämällä kasvillisuutta, kosteikkoja, lahopuuta, viherseiniä, viherkattoja, hyönteishotelleja tai linnun ja lepakoiden pönttöjä. Toki toimenpiteiden pitää soveltua toimintaan eikä esimerkiksi linnunpöntöt korkean hygienian elintarviketuotantolaitoksen seinällä ei ole sopiva ratkaisu. Monesti vanhat teollisuusalueet on suunniteltu väljiksi ja tontin lievealueilta voi löytyä hyvinkin tilaa uusille luonnon monimuotoisuutta lisääville ratkaisuille.

Tämä voi avata vanhojen tehtaiden omistajille uusia mahdollisuuksia. Kiinteistökehittäjät voivat laittaa laskelmansa uusiksi ja lisätä preemioita maanvuokra- ja kauppahintoihin.

Eeva Punta, Bioeconomy Lead, eeva.punta@sweco.fi

Swecon asiantuntijat tekevät biodiversiteettiarviointeja, kiinteistökehitystä, maaperän puhdistussuunnittelua, ennallistamissuunnittelua, kaavoitusta, ympäristövaikutusten arviointeja ja lupahakemuksia. Tutustu ja ole yhteydessä!

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.