0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

24/08/2023

Reading time: 4min

WGC BATC – parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat päätelmät kemianteollisuuden poistokaasujen yhdenmukaisia hallinta- ja käsittelyjärjestelmiä varten

BAT kemianteollisuus

Kemianteollisuuden poistokaasujen yhdenmukaisia hallinta- ja käsittelyjärjestelmiä (Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector, lyhyesti WGC) koskevat uudet BAT- päätelmät julkaistiin Euroopan komission toimesta loppuvuodesta 2022, ja BREF julkaistiin alkuvuodesta 2023.

Mikä oikeastaan on WGC BATC ja mitä toimintaa se koskee? Miten uudet BAT-päätelmät liittyvät direktiivilaitoksen ympäristölupaan, ja miten edetä mahdollisen BAT-selvityspyynnön suhteen?

Hallitse termit BAT, BREF ja BATC

BAT tulee sanoista Best Available Techniques ja tarkoittaa nimensä mukaisesti parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Lyhenne BREF puolestaan viittaa BAT-vertailuasiakirjaan (BAT reference document). Asiakirjojen tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua ja yhdenmukaistaa ympäristölupakäytäntöjä EU:n sisällä. BAT-vertailuasiakirja on joko tiettyä päätoimialaa koskeva ns. sektori-BREF, tai eri teollisuudenaloja läpileikkaava ns. horisontaali-BREF.

BAT-vertailuasiakirjan tärkeimpänä sisältönä ovat siinä käsiteltävän päätoimialan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat päätelmät (lyhyesti BATC). BAT-päätelmissä kuvataan paras käytettävissä oleva tekniikka, jota tietyssä teollisessa toiminnassa tulee soveltaa. Lisäksi päätelmien yhteydessä kuvataan muun muassa kunkin tekniikan sovellettavuus, sekä mahdolliset tekniikkaa koskevat päästötasot.

Tuore WGC BREF on laadittu kemianteollisuuden toimialaa ja erityisesti sen ilmapäästöjä silmällä pitäen , ja sitä voidaan soveltaa päätoimialan BREF:ina. . WGC BAT-päätelmät julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.12.2022.

Laki velvoittaa direktiivilaitoksia BAT-päätelmien soveltamiseen

Ympäristönsuojelulain 75 § mukaan teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) soveltamisalaan kuuluvien teollisuuslaitosten eli direktiivilaitosten ympäristöluvan lupamääräysten tulee perustua BAT-päätelmiin. Teollisuuspäästödirektiivi on EU:n vuonna 2010 käyttöön ottama ohjauskeino teollisuuden päästöjen rajoittamista varten. Suomessa sitä implementoidaan kansallisesti ympäristönsuojelulailla (527/2014) sekä ympäristöluvilla. BAT-päätelmät määrittävät muun muassa päästöraja-arvot ja tarkkailuun liittyvät vaatimukset, jotka teollisuuspäästödirektiivin määrittelemään soveltamisalaan kuuluvalle laitokselle sen ympäristöluvassa asetetaan.

Kemianteollisuuden poistokaasujen yhdenmukaisia hallinta- ja käsittelyjärjestelmiä koskevat BAT-päätelmät kattavat teollisuuspäästödirektiivin liitteessä I täsmennetyn toiminnon 4. Kemianteollisuus, ja päätelmät keskittyvät nimensä mukaisesti laitosten toiminnasta ilmaan vapautuviin päästöihin sekä niiden hallintaan ja käsittelyyn. WGC BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvat tarkemmin eriteltynä seuraavat teollisuuspäästödirektiivissä määritellyt kemianteollisuuden toimintaluokat:

Orgaanisen kemian tuotteiden valmistus, epäorgaanisen kemian tuotteiden valmistus; fosforiin, typpeen tai kaliumiin perustuvien lannoitteiden (lannoitteet sisältävät joko yhtä ainetta tai niiden seosta) valmistus; kasvinsuojeluaineiden tai biosidien tuotanto; farmaseuttisten tuotteiden, myös välituotteiden, tuotanto; ja räjähteiden tuotanto.

Uudet BAT-päätelmät julkaistu – kemianteollisuuden toimijoilta pyydetään selvitykset

BREF:in soveltamisalaan kuuluvia teollisuuslaitoksia uusien päätelmien julkaiseminen koskettaa käytännössä valvontaviranomaiselta saatavan selvityspyynnön muodossa. Moni kemianteollisuuden laitos onkin jo mahdollisesti saanut selvityspyynnön uusiin WGC BAT-päätelmiin liittyen.

Selvityspyynnön myötä toiminnanharjoittajan tulee laatia ja toimittaa viranomaiselle BAT-selvitys. Ammattimaisesti laadittu BAT-selvitys perusteluineen tarjoaa vastauksen kysymykseen: onko laitoksen ympäristöluvan tarkistaminen tarpeen?

Ympäristönsuojelulain 80 § mukaan direktiivilaitoksen ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi on tarpeen silloin, kun lupa ei vastaa uusia voimassa olevia päätelmiä ja ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säädöksiä tai mikäli laitoksen voimassa olevassa ympäristöluvassa on määräys BAT-päästötasoa lievemmistä päästöraja-arvoista. Toiminnanharjoittajilla on pääsääntöisesti 6 kuukautta aikaa toimittaa selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta, lukien siitä, kun EU:n komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Valvontaviranomainen voi kuitenkin myöntää pyydettäessä lisäaikaa selvityksen tekemistä varten.

Käytännössä BAT-selvityksessä verrataan laitoksen voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtoja sekä tämänhetkistä toimintaa uusiin BAT-päätelmiin. Erityisen tärkeä vertailukohta on toiminnan nykyisten päästötasojen vertailu uusien päätelmien mukaisiin päästörajoihin. Selvityksen perusteella viranomainen tekee arvionsa ympäristöluvan tarkistamistarpeesta: luvan tarkistaminen ei ole tarpeen, mikäli toiminnan voidaan nykyisellään katsoa olevan olennaisilta osin uusien BAT-päätelmien mukaista ja päästötasot ovat rajojen puitteissa. Vaihtoehtoisesti arvion lopputulos voi olla, että nykyinen ympäristölupa ei enää vastaa uusien päätelmien vaatimuksiin, ja lupa tulee tarkistaa.

BAT-selvitykset vahvalla asiantuntijuudella

Me Swecolla autamme mielellämme BAT-selvityksen laatimisessa ja tarjoamme osaamista BAT-päätelmiin ja niiden sovellettavuuteen liittyviin kysymyksiin. Asiantuntijuutemme kattaa toimintaa koskevien BAT-päätelmien tunnistaminen ja soveltamisalan tarkistamisen, päätoimialan määrittämisen, BAT-arvioinnit ja BAT-selvitykset, BAT-poikkeamaa koskevat hakemukset sekä BAT-päätelmien nojalla tehtävät ympäristölupahakemukset.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.