0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tuulivoima puhaltaa vihreän siirtymän purjeisiin 

Tuulivoimalla on merkittävä rooli vihreän siirtymän edistämisessä ja energiakestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Swecolla on laajaa asiantuntemusta kaikilla tuulipuistohankkeiden osa-alueilla – alkaen tarpeellisista selvityksistä ja lakisääteisistä menettelyistä biodiversiteettiselvityksiin, energiatehokkuuden optimointiin ja puistojen suunnitteluun.

Tuulivoimalla kestävää ja uusiutuvaa energiaa

Tuulivoimapuistoissa tuotetaan uusiutuvaa sähköenergiaa tuulesta. Tuulienergia tarjoaa ratkaisun, joka auttaa meitä vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista energianlähteistä, kuten kivihiilestä, maakaasusta ja turpeesta tukien samalla Suomen energiaomavaraisuutta. 

Tuulivoiman merkitys ei rajoitu pelkästään ilmastonmuutoksen torjuntaan, vaan se edistää lisäksi yhteiskuntamme vihreää siirtymää ja kestävää energiantuotantoa.

Vauhdilla sähköistyvä lämmöntuotanto hyötyy myös tuulivoimasta. Tuulivoimapuistot maalla ja merellä mahdollistavat joustavan lämmöntuotannon erilaisten lämpöpumppujen sekä energian kierrätyksen ja varastoinnin avulla.

Sweco tarjoaa kattavan palvelupaketin merituulivoimahankkeisiin. Monialainen tiimimme huolehtii koko merituulivoimalan eli offshore-tuulivoimalan suunnitteluprosessista.

Tuulipuistojen hankekehitys

Tuulipuistojen hankekehitys

Me Swecolla tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelupaketin tuulivoimahankkeisiin. Asiantuntijamme varmistavat, että tuulipuisto sijoitetaan, luvitetaan, suunnitellaan ja rakennetaan oikein ja vastuullisesti niin ihmisten kuin ympäristönkin näkökulmasta. Palvelemme energia- ja hankekehitysyhtiöitä, kuntia ja kiinteistönomistajia eri liiketoiminta-alueilla. 

Tuulivoimaan ja merituulivoimaan erikoistuneet konsulttimme ovat avainasemassa hankkeen käynnistämisessä. Yhteistyö alkaa usein jo esiselvitysvaiheessa, jossa keskitymme tuulivoimastrategioihin, liiketoimintamalleihin ja teknologiaseurantaan. Alue- ja hankekehityksen sekä ympäristökonsultoinnin asiantuntijamme ohjaavat koko projektiryhmää alusta asti oikeaan suuntaan varmistaen sujuvan tuotannon, siirron, käytön ja varastoinnin. 

Tuulivoimaan liittyvät luvat, tutkimukset ja selvitykset

Jokainen hanke edellyttää tarkkaa lähtötietojen keruuta sekä monipuolisia tutkimuksia, arviointeja ja selvityksiä. Me Swecolla hoidamme kaikki tuulivoimapuiston rakentamiseen tarvittavat selvitykset ja lakisääteiset menettelyt, kuten ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) ja osayleiskaavat (OYK). Tarjoamme asiakkaillemme tukea koko luvitusprosessin hallinnassa, varmistaen, että hanke etenee sujuvasti ja aikataulussa. 

Ympäristöselvitykset

Ympäristöselvityksissä arvioimme tarkasti tuulipuistojen vaikutuksia moniin eri osa-alueisiin, kuten maisemaan ja kulttuuriympäristöön, ihmisten elinoloihin – kuten meluun ja varjostukseen -, vesistöihin, liikenteeseen sekä eläimistöön ja kasvillisuuteen. Arvioinnin aikana kiinnitämme erityistä huomiota pesimä- ja muuttolintuihin, liito-oraviin, lepakoihin ja merituulivoimaloiden vaikutuksiin meriympäristössä. 

Sijainti- ja pohjatutkimukset

Ennen puiston suunnittelun aloittamista tulee suorittaa perusteellisia sijaintipaikkaselvityksiä ja pohjatutkimuksia. Tutkimme erilaisia vaihtoehtoja ja vertailemme niiden optimaalisia perustamistapoja. Selvitämme aina kohdekohtaisesti tuulivoimalan perustuksiin kohdistuvat kuormat ja kehitämme infra-, geotekniikka- ja rakennesuunnitteluratkaisuja niiden hallitsemiseksi. Lisäksi teemme tarvittavat hulevesiselvitykset. 

Investointiselvitykset

Hankkeen alussa on tärkeää arvioida taloudellisia reunaehtoja. Energiainvestointiselvitykset ja vertailuanalyysit varmistavat tuulipuiston taloudellisen kannattavuuden. Tärkeisiin esiselvityksiin kuuluvat myös tuotantoennusteet ja voimalan kapasiteetin mitoitus. 

Tuulipuistojen suunnittelu ja toteutus

Hankkeiden onnistunut toteutus vaatii laajaa suunnitteluosaamista sekä monipuolista tekniikan asiantuntemusta, jotka tulee integroida saumattomasti yhteen. Tarjoamme suunnittelun ja valvonnan kätevästi saman katon alta varmistaaksemme, että puistot toimivat optimaalisesti ja tuottavat energiaa mahdollisimman tehokkaasti. 

Useissa hankkeissa tarkastelemme erilaisia tuulivoiman varastointivaihtoehtoja. Tuulienergiaa voidaan tehokkaasti varastoida eri menetelmin, kuten maaperään, kallioperään, hiekkaan, veteen tai liittämällä se osaksi kaukolämpöverkkoa. Lisäksi ylimääräinen tuulienergia voidaan hyödyntää vihreän vedyn tuotannossa. 

Tuulivoimalan rakennusvaiheessa asiantuntijoidemme vastuulla on valvonta ja laadunvarmistus, mukaan lukien betonirakenteiden tarkastus ja testaus. Käyttöönoton jälkeen suoritamme puiston takuutarkastukset, kunnossapitosuunnittelun ja tuotannon seurannan. 

Tuulivoimalan teknologia: digitaaliset työkalut ja viestintä

Tuulivoiman hyödyntäminen kehittyy jatkuvasti; usein koko projektiryhmä on uusien teknologioiden äärellä. Me hyödynnämme projektin aikana useita erilaisia digitaalisia työkaluja, kuten VirtualSitea, PlanPlus -kustannustietopalvelua ja SmartDrawingsia. Tarjoamme myös kattavia mallinnus-, simulointi- ja optimointipalveluita, mukaan lukien melu- ja varjostusmallinnuksia.  

Vihreän siirtymän tulisi noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) ja olla oikeudenmukainen kaikille. Siksi korostamme tuulivoimahankkeissamme selkeän ulkoisen viestinnän ja visualisointien merkitystä. Toteutamme hankkeen aikana kaikki tarvittavat asukaskyselyt ja fasilitoimme työpajat. Lisäksi tuemme yhteistyötä viranomaisten kanssa ja havainnollistamme hankkeen yhteisvaikutuksia. Läpinäkyvä ja osallistava viestintä on avainasemassa koko hankkeen hyväksyttävyyden kannalta. 

Meillä on paljon kokemusta uusiutuvan energian eri teknologioista ja hybridihankkeista, joissa tuulipuistoon yhdistetään esimerkiksi aurinkopaneeleita. Voit myös lukea lisää aurinkoenergian hyödyntämisestä. 

Tuulivoima Suomessa

Tuulivoiman tuotanto Suomessa on voimakkaassa kasvussa, ja olemme maana sitoutuneet lisäämään kestävää energiantuotantoa. Toiminnassa olevia voimaloita on jo 1 393 ja lisää on suunnitteilla sekä rakenteilla. Tämä kasvattaa Suomen tuulivoiman tuotantokapasiteettia edistäen vihreää siirtymää. 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.