0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Energian varastoinnin asiantuntijapalvelut

Sweco tarjoaa energiavarastojen, kuten sähköakustojen, elinkaaren jokaiseen vaiheeseen laajaa teknistä ja strategista osaamista sekä kansainvälisen asiantuntijaverkoston.

Energiavarastot tukevat vihreää siirtymää

Siirtyminen fossiilisista energianlähteistä uusiutuvaan energiaan vaatii tehokasta sähkön ja lämmön varastointia. Energian varastointi esimerkiksi sähkö- ja lämpöakkuihin mahdollistaa saatavilla olevan energian tarkemman hyötykäytön. Samalla vakautetaan uusiutuvan energian tuotantoa erilaisissa sääolosuhteissa ja kulutustilanteissa.

Vihreän siirtymän tukemisen lisäksi energian varastointi voi tarjota merkittäviä kustannussäästöjä ja kokonaan uusia tulolähteitä. Autamme kartoittamaan sopivan energian varastointimuodon ja kehittämään liiketoiminnasta taloudellisempaa, energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää.

Energian varastoinnin kansainvälinen osaaja

Swecon kansainvälinen osaajaverkosto tuo energian varastointihankkeisiin laajaa kokemusta eri teknologioista ja käyttökohteista. Vaikka energian varastointi on Suomessa suhteellisen tuore toimiala, Euroopassa energiavarastojen, kuten akustojen, hyödyntäminen on jo pitkällä. Tätä osaamista tuomme projekteihin myös Suomessa.

Lisäksi valmiit kontaktimme teknologiatoimittajiin sujuvoittavat hankkeen etenemistä. Saat meiltä tietotaitoa akustoinvestoinnin jokaiseen vaiheeseen aina markkinaselvityksistä kokonaissuunnitteluun ja rakennuttamiseen.

Energian varastoinnin hyödyt

Energian varastoinnin hyödyt

  • Uusiutuvan energian tuotantomuotojen integraatiot
  • Vihreän siirtymän mahdollistaminen
  • Energian tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen
  • Energiatehokkuuden parantaminen
  • Energiaomavaraisuuden parantaminen
  • Energiaan liittyvän resilienssin parantaminen
  • Uusien tulovirtojen mahdollistaminen.

Energian varastoinnin strateginen konsultointi

Energian varastointiin liittyvän liiketoiminnan kehittäminen vaatii selkeän näköalan investoinnin tuotto-odotuksiin. Strategisen konsultoinnin asiantuntijamme varmistavat jo hankekehityksen alussa, että päätöksentekoa ohjataan tiedolla oikeaan suuntaan. Tuotamme toteutettavuus- ja kustannustietoa esimerkiksi kysyntäennusteilla ja markkinaselvityksillä.

Taloudellisten reunaehtojen lisäksi autamme huomioimaan erilaiset ESG- ja vastuullisuustavoitteet, laitetoimittajien eettisyyden ja eri arvoketjujen läpinäkyvyyden, esimerkiksi akkumateriaaleissa.

Energiavarastojen tekninen konsultointi

Energiavaraston kannattavuus riippuu operoimisstrategiasta. Autamme luomaan jo esisuunnitteluvaiheessa toimivan konseptin, joka huomioi olemassa olevat synergiat. Selvitämme nykyisen liiketoiminnan potentiaalin ja energian varastointiratkaisut, joilla toiminnasta kehitetään kannattavampaa ja vastuullisempaa.

Teknisen konsultoinnin palveluihimme kuuluvat muun muassa teknologiakartoitukset, Capex- ja Opex-kannattavuuslaskelmat, sijaintipaikkaselvitykset ja Due diligence -selvitykset. Autamme myös laitetoimittajien ja urakoitsijoiden vertailussa sekä arvioimme valitun ratkaisun teknisiä reunaehtoja, kuten vaatimuksia sähköverkolle.

Tutkimme jatkuvasti uusia vaihtoehtoja ja seuraamme markkinan kehittymistä. Sähkö- ja lämpöakkujen lisäksi potentiaalisia mahdollisuuksia tarjoavat muun muassa vetyvarastot, hiekka-akut ja superkondensaattorit.

Energiavarastojen kokonaissuunnittelu

Saat Swecolta kaikki energiavarastojen suunnittelupalvelut perussuunnittelusta detaljitason sähkö-, infra- ja maarakentamisen suunnitteluun. Hyödynnämme hankkeissa myös kattavaa sähköverkkojen ja sähkömuuntamoiden suunnitteluosaamista sekä vastaamme tarpeen mukaan laitoksen layout-, prosessi- ja rakentamisen suunnittelusta.

Lisäksi toimimme luotettavana kumppanina energian varastointihankkeen luvituksessa ja kaavoituksessa sekä urakoitsijoiden kilpailutuksessa ja laitehankinnoissa. Toteutusvaiheessa vastuu siirtyy jouhevasti talon sisällä projektinjohdon ja tuotantovaiheen ammattilaisille.

Sähköakut

Erilaiset sähköakut voivat ratkaista useita energian varastointiin liittyviä ongelmia teollisuudessa. Akustoilla on useita käyttömahdollisuuksia sekä olemassa olevien teollisuuslaitosten yhteydessä että erillisenä investointina. Autamme arvioimaan kannattavimman toteutustavan sekä sopivimmat ratkaisut. Lue lisää akkuvarastoista!

Lämpöakut eli lämpövarastot

Lämpövarastoja eli lämpöakkuja hyödynnetään erityisesti kaukolämmön tuotannossa ja prosessiteollisuudessa. Erilaisten vesikiertoisten järjestelmien hukkalämpöjä voidaan ottaa hyötykäyttöön myös jätevedenpuhdistamoissa sekä muissa infran prosesseissa. Lue lisää!

Vesipumppuvoimalaitokset

Vesipumppuvoimalaitokset ovat Euroopan sähköverkossa yleisin energian varastointiteknologia. Ne tasaavat sähkön kulutuksen ja -tuotannon eroja, mikä tukee kantaverkon toimintaa. Pumppuvoimalaitokset sopivat suurten energiamäärien pitkän aikavälin varastointiin. Swecon kansainvälinen osaajaverkosto erityisesti Norjassa ja Ruotsissa tarjoaa kattavaa asiantuntemusta pumppuvoimalaitosten suunnitteluun ja konsultointiin.

Vetyvarastot

Vety toimii energian kantajana, kuten sähkö, ja sillä tulee olemaan tärkeä rooli sähköverkon tuotannon ja kysynnän tasapainotuksessa. Vedyn varastointi kaasumaisessa olomuodossa vaatii korkean painetason (350–700 bar) ja nesteytettynä alle -253 °C lämpötilan. Kun teknologiat kehittyvät, vetyä voidaan käyttää monipuolisesti energian varastoinnissa ja siirtämisessä.

Lue lisää asiantuntjiamme blogista!

Sähköpolttoaineet

Yksi vedyn käyttökohteista energian varastoinnissa on sen hyödyntäminen sähköpolttoaineiden, kuten synteettisen metaanin ja metanolin, tuotannossa. Synteettisen metaanin jakeluun ja varastointiin on olemassa jo valmiit prosessit ja toimiva infra. Sähköpolttoaineita voidaan hyödyntää sekä tie- että meriliikennekäytössä.

Erkki Härö

Energia-asiantuntija, teollisuus

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.