0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys: biodiversiteettistrategioista ympäristölaskelmiin 

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on elämän perusta, josta ihmiset, yritykset ja yhteiskunnat ovat riippuvaisia. Yrityksille luonnon monimuotoisuus tarkoittaa paitsi raaka-aineiden ja muiden tuiki tarpeellisten ekosysteemipalvelujen lähdettä ja mahdollisuuksia, myös liiketoimintariskejä luontokadon edetessä. Me Swecolla ja tytäryhtiössämme Gaia Consultingissa autamme asiakkaitamme kestävässä luontopääoman hallinnassa sekä luonnon huomioimisessa osana hankkeita. Palveluihimme kuuluvat muun muassa biodiversiteettistrategiat ja -ohjeistukset, erilaiset biodiversiteettikartoitukset, luontovaikutus- ja riskianalyysit sekä ekologisen kompensaation selvitykset.  

Biodiversiteettistrategialla luonnon hyvinvointia ja liiketoiminnan lisäarvoa

Luonnon elpymisen ja luontokadon estämisen saavuttaminen vaatii laajamittaisia yhteiskunnallisia muutoksia. Yrityksille tämä merkitsee tarvetta tunnistaa toimintansa luontoon kohdistuvat vaikutukset ja riippuvuudet koko arvoketjussa. Tämän pohjalta yritykset voivat arvioida toimintaansa ja etsiä uusia, luonnon monimuotoisuutta tukevia liiketoimintamalleja. 

Biodiversiteettistrategia sanoittaa, miten yrityksen liiketoiminnan avulla tuotetaan lisäarvoa taloudelle ja luonnolle. Strategisella lähestymistavalla voidaan hallita luontokadosta aiheutuvia liiketoimintariskejä sekä tunnistaa uusia mahdollisuuksia luontopositiivisen siirtymän eturintamassa. Minimivaatimustason yritysten biodiversiteettityölle määrittävät YK:n sopimukset sekä EU:n ja Suomen lainsäädännöt. 

Kokonaisvaltaista biodiversiteetin ylläpitoa

Kokonaisvaltaista biodiversiteetin ylläpitoa

Pyrimme Swecolla lukuisissa erilaisissa biodiversiteettihankkeissamme löytämään tasapainon ihmisen ja luonnon välille luoden kestävää ja vastuullista liiketoimintaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkimme suunnitellun hankkeen mahdollisia vaikutuksia ihmisten, ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Arviointi auttaa päättäjiä, hankkeen omistajia ja suunnittelijoita tekemään oikeita päätöksiä hankkeiden toteuttamisesta ja niiden ympäristövaikutusten välttämisestä ja minimoinnista. 

Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tavoitteenamme on luoda alueita, jotka edistävät ekosysteemipalveluita ja vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Painotamme kaupunkien layout-suunnittelussa ekologista yhdyskuntarakennetta, jossa yhdistyvät tehokas maankäyttö, viheralueet ja ympäristöystävällinen julkinen liikenne. Tavoitteenamme on parantaa elinympäristöjen laatua sekä vähentää saasteita ja energiankulutusta.  

Maisemasuunnittelussa otamme huomioon paikallisen kasvillisuuden ja luonnon monimuotoisuuden, mikä lisää alueen ekologista arvoa. Yksi maisemasuunnittelun osa-alue on istutussuunnittelu, jossa valitaan sopivia kasvilajeja, jotka edistävät biodiversiteettiä tarjoten elinympäristöjä eri eliölajeille. Hyödynnämme aina mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja, kuten viherkattoja ja -seiniä sekä luonnonmukaisia rakennusmateriaaleja.

Työkaluja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kvantifiointimenetelmät ovat tärkeitä työkaluja biodiversiteetin nykytilan ja muutosten arvioimiseksi. Menetelmillä voidaan tutkia tiettyjä eliöryhmiä tai koko ekosysteemiä. Hyödynnämme menetelmien tuloksia lajien esiintyvyyden, uhanalaisuuden ja elinympäristöjen tilan arvioinnissa sekä suojelu- ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelussa ja seurannassa. 

 

Swecon biodiversiteettityökalu indeksoi luonnon monimuotoisuutta

Swecon biodiversiteettityökalu indeksoi luonnon monimuotoisuutta

Swecon biodiversiteettityökalun avulla voidaan indeksoida suunnittelualueen biodiversiteetin taso ennen ja jälkeen toimenpiteiden

Esimerkkinä menetelmän hyödyntämisestä on alueen kartoittaminen ennen rakennuspäätöstä: alueella voidaan kohdentaa esimerkiksi täydennysrakentamista sellaisille alueille, mitkä ovat biodiversiteetin kannalta vähemmän merkityksellisiä. Työkalua voidaan hyödyntää sekä kaupunkisuunnittelussa että teollisuusalueilla.  

Luonnon monimuotoisuus säilyy Tampereen ratikan reitillä

Luonnon monimuotoisuus säilyy Tampereen ratikan reitillä

Kestävästi suunnitellut viheralueet tukevat luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia kaupungeissa. Olen itse ollut mukana tukemassa viherkunnossapitoa ja luonnon monimuotoisuutta Tampereen raitiotien hankkeessa, jonka suunnittelun yhtenä pääperiaatteena on ollut maisema- ja luontoarvojen säilyttäminen läpi sen lähes 24 kilometriä pitkän, moninaista kaupunkikuvaa halkovan reitin. Viherkunnossapidon tueksi Sweco tuotti uudenlaisen hoitosuunnitelman, ja työntekijöille käytännönläheiset tehtäväkortit.

Uusi luonnonsuojelulaki vahvistaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen toimia ja tavoitetta

Uusi luonnonsuojelulaki vahvistaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen toimia ja tavoitetta

Uusi luonnonsuojelulaki astui voimaan 1.6.2023. Aikaisempi on ollut voimassa vuodesta 1997. Suomen luonnon tilasta on vuoden saatossa saatu runsaasti uutta tietoa ja ymmärrys ilmastonmuutoksen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle on lisääntynyt.  Myös muu lainsäädäntö, ohjauskeinot ja hallinto ovat kehittyneet juuri uudistuneen lain voimassaoloaikana.

Eeva Punta

Johtaja, biotalous

Marko Takala

Luonto ja biodiversiteetti

Laila Huovinen-Manu

Ympäristöjohtaminen, biodiversiteetti, YVA- ja ympäristölupamenettely

Jenny Asanti

Maisemasuunnittelu

Piia Pessala

Strateginen suunnittelu

Ole meihin yhteydessä kaikissa luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.