0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kiertotalouden arvoketjut

Yksi kiertotaloustoiminnan tavoitteista on parantaa materiaalivirtojen resurssiviisasta kiertoa yhteiskunnassa. Hyödynnämme laitoshankkeiden ja kiertotalousalueiden kehityksessä tuntemusta eri sektoreista ja niiden toimijoista, jolloin kiertotaloustoimijoista rakentuu tehokkaasti yhdessä toimivia arvoketjuja ja -verkkoja.

Arvoverkon rakentaminen

Kartoitamme arvoverkkoanalyysin avulla kiertotaloustoiminnan elueelliset, kansalliset ja kansainväliset mahdollisuudet. Uusia kiertotalousarvoketjuja voi syntyä esimerkiksi ajankohtaisten teemojen, kuten hiilidioksidin talteenoton sekä tekstiilien ja muovien kierrätyksen, ympärille. Myös kestävä akkuteollisuus luo uusia kiertotalouteen linkittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Keskeistä on varmentaa konseptissa raaka-aineiden saatavuus, kokonaisvaltainen sivuvirtojen hyödyntäminen ja synergiaedut eri toimijoiden välillä. Sweco on tottunut vastaaviin tarkasteluihin esimerkiksi energiasektorin toimeksiannoissa, joissa pyritään lisäämään biokaasun tuotantoa

Kiertotalousselvitykset

Kiertotalouteen keskittyvän ekosysteemin luominen aloitetaan usein materiaalivirtojen kartoituksella. Selvitämme samalla markkinatilanteen, raaka-aineiden saatavuuden ja sivutuotteiden jatkokäyttömahdollisuudet. Hankkeen teknistaloudellinen lisäarvo ja kilpailuedut määritetään tyypillisesti arvoketjun kaikille osapuolille.

Toiminnan sijaintia tarkastellessa huomioimme materiaalien saatavuuden, olemassa olevan infrastruktuurin ja toiminnot sekä linkitykset eri toimijoiden välillä. Varhaisella ympäristönäkökulmien huomioinnilla voidaan tukea hankkeen myöhäisempiä vaiheita ja lupaprosessien läpivientiä.

Valitut esimerkit palveluistamme kiertotalousarvoketjuille:

 • Arvoverkkojen analyysi
 • Kiertotalousselvityksien ja -strategioiden laadinta
 • Raaka-aine-, ravinne- ja materiaalivirtaselvitykset
 • Sijaintipaikkaselvitykset
 • Teknistaloudelliset tarkastelut koko arvoketjulle
 • Teknologiaselvitykset
 • Skenaariotarkastelut
 • Markkinaselvitykset ja kilpailuetujen kartoitus
 • Tukipalvelut kestävään viestintään
 • Liiketoimintamallien arviointi
 • Päätöksenteon tukevat asiantuntijapalvelut sekä fasilitointi.

Tomas Norrena

Kiertotalous, kehitysjohtaja

Leena Pirhonen

Osaston johtaja, Kiertotalous