0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kiertotalousinvestoinnit

Arvioimme jo esisuunnitteluvaiheessa kiertotalousinvestoinnin teknistaloudellista kannattavuutta ja varmistamme, että hanke tukee asiakkaan kestävyystavoitteiden saavuttamista. Usein kiertotalouslaitokset perustuvat uudenlaiseen liiketoimintaan, ja siksi laitoskonseptia sekä eri teknologioita on syytä arvioida eri näkökulmista.

Investoinnin valmistelu

Käytämme investoinnin valmistelussa ja arvioinnissa eri malleja asiakastarpeista riippuen. Laaja-alainen prosessiosaamisemme ja teollisten toimintaympäristöjen tuntemus tukevat luotettavaa investoinnin arviointia. Varmistamme osaltamme, että investoinnin valmistelevat työvaiheet tehdään oikea-aikaisesti ja oikeassa järjestyksessä. Investoinnin valmistelua tukevat sen osana tehtävät riskien identifiointi- ja arviointiprosessit.

Teknologiaselvitykset

Tuemme kiertotalousinvestointien suunnittelua laajalla teknologiaosaamisella ja kansainvälisellä markkinatuntemuksella. Arvioimme eri teknologioiden maturiteettia ja tuotamme asiakkaan päätöksenteon tueksi tarvittavat vertailu- ja tarkasteluaineistot.

Teknologiaselvitys palvelee tarvittaessa myös hankkeen rahoittajia sitoutumattoman kolmannen osapuolen lausuntona. Laitoskonseptin kehittäminen edelleen sekä alustavat teknologiavalinnat parantavat myös investointikustannusarvion tarkkuutta.

Kannattavuustarkastelut

Kiertotalousinvestoinneissa vastataan usein uuteen kysyntään ja hyödynnetään innovatiivisia ratkaisuja. Tämän vuoksi hankkeen teknistaloudellinen arviointi on tavanomaista haastavampaa ja siihen liittyy suurempia epävarmuuksia.

Autamme hallitsemaan kannattavuuslaskelmiin liittyviä epävarmuuksia, joita esimerkiksi raaka-aineiden saatavuus, markkinamuutokset ja käyttökustannusten nousu aiheuttavat. Kustannusriskeihin voidaan varautua erilaisilla skenaariotarkasteluilla ja arvoketjuselvityksisillä.

Kiertotalouskonseptit ja pilotit

Autamme kehittämään kannattavia, kiertotaloutta edistäviä laitoskonsepteja sekä skaalaamaan niitä pilottilaitoksen kautta kaupallisen mittakaavan teolliseen tuotantoon. Konseptointi voi keskittyä esimerkiksi kiertotalouslaitoksen prosessiin, kiertotalouden arvoketjuun  tai tiettyyn kiertotalousalueeseen.

Esimerkkejä palveluista kiertotalouden investointihankkeisiin

 •  Esiselvitykset ja -suunnittelupalvelut
 • Toteutettavuusselvitykset
 • Toteutussuunnittelupalvelut
 • Investoinnin valmistelu (esim. FEL-mallia mukaillen)
 • Kiertotalouskonseptien ja liiketoimintamallien kehitys
 • Soveltuvien investointitukien kartoitus sekä taloustarkastelut
 • Markkinaennusteiden ja -katsauksien laadinta
 • Kohdennetut teknologiaselvitykset
 • Teknistaloudelliset vertailut ja arvioinnit
 • Palvelut operointi- ja käyttöturvallisuuden kehittämiseen
 • Riskien arviointi
 • Tekniset ja kaupalliset Due diligence -palvelut

 

Tomas Norrena

Kiertotalous, teollisuus

Leena Pirhonen

Kiertotalous, teollisuus