0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Logistiikan suunnittelu ja konsultointi

Tuotamme ratkaisuja logistiikan kestävään ja ilmastoälykkääseen suunnitteluun ja käyttöön. Alan parhaat asiantuntijat hyödyntävät innovatiivista teknologiaa ja huippuluokan ohjelmistoja logistiikan suunnittelussa. Hiomme logistiset prosessit kuntoon kannattavasti, kestävästi ja vastuullisesti hankkeen koko elinkaarelle.

Logistiikkakeskuksen turvallinen, kestävä ja kannattava toiminta varmistetaan yhdessä ideoimalla ja tekemällä. Kokonaiskestävissä prosesseissa huomioidaan yhteiskunnan digitalisoituminen sekä sosiaalinen, taloudellinen vastuu sekä kestävä ympäristö.

Megatrendit vaikuttavat logistiikkakiinteistöjen suunnitteluun. Kaupungistumisen myötä osa olemassa olevista kiinteistöistä jää kaavoituksessa uusien alueiden tai käyttötarkoitusten alle. Vihreä siirtymä on tuonut mukanaan logistiikan nousseet energiatehokkuusvaatimukset, mikä saa yritykset kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota hiilijalanjälkeen ja hiilineutraaliuteen.  Myös vanhojen logistiikkakiinteistöjen kehittäminen on välttämätöntä täyttääkseen uudet ympäristövaatimukset.

Uudet logistiikkakiinteistöt sekä sisälogistiikan kehittäminen

Toiminta-alueitamme ovat uudet logistiikkakiinteistöt sekä jo olemassa olevien kiinteistöjen sisälogistiikan kehittäminen. Teemme tuotannon logistiikan kehitysprojekteja sekä erilaisia kehityssuunnitelmia ja kyvykkyysanalyysejä yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Yrityksen elinkaaren vaiheet vaikuttavat myös logistiikan suunnittelun tarpeisiin. Muutokset yrityksen toimintaympäristössä, kuten kasvu, yrityskaupat, toimitusketjun muutokset, huoltovarmuuden ja toimitusvarmuuden näkökohdat sekä muuttuvat hankintastrategiat asettavat omat vaatimuksensa logistiikkakiinteistöille. Nykyinen logistiikkakiinteistö ei ehkä enää vastaa tulevaisuuden tarpeita. Logistiikan suunnittelu tukee myös henkilöstön tehokasta työskentelyä sekä tarjoaa viihtyisän ja ergonomisen työympäristön hyödyntäen uusimpia teknologioita.

Logistiikan suunnitteluvaiheet  

Esisuunnitteluvaihe toteutetaan usein ennen mahdollista investointipäätöstä ja se tukee kestävän rahoituksen vaatimuksia. Esisuunnittelu toteutetaan niin uuteen logistiikkakeskukseen kuin soveltaen osana jo olemassa olevan kiinteistön kehittämistä.

Laajimmillaan voit ulkoistaa meille koko projektin läpiviennin aina rakennuttamisesta työmaavalvontaan ja luvituksesta hankintoihin. Asiantuntijaresurssimme ovat käytettävissä tarpeen mukaan, jolloin sinulle jää vain päätöksenteko. Olemme Suomen johtava projektinjohdon ja rakennuttamisen ammattilainen.

Autamme asiakkaitamme huomioimaan logistiikan eri teknologioiden vaatimukset kiinteistön talotekniikalle toteutusvaiheessa eri suunnittelun osa-alueiden kanssa. Tuemme asiakasta logistiikan teknologioiden hankinnassa esimerkiksi laatimalla työselityksiä ja vaatimusmäärittelyjä sekä osallistumalla neuvotteluihin. Tunnemme toimialan ja alan verkostot. Käyttöönottovaiheessa voimme tukea myös toimitusvalvonnassa ja laitteistojen testaamisessa.

Arkkitehtimme ovat apunamme, kun suunnittelemme logistiikkakeskuksista esteettisiä kokonaisuuksia. Myös logistiikkakeskus voi olla näyttävä maamerkki ja linjassa yrityksen brändin kanssa.

Usein logistiikkakeskuksen yhteyteen tulee myös erilaisia toimitiloja, kuten toimistoja, neuvottelutiloja ja tuotteiden esittely- tai myyntitiloja. Sisustusarkkitehtimme auttavat tilojen suunnittelussa.

Logistiikan suunnittelun kulmakivet

 1. Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen.  Suunnittelemme logistiikkakeskuksen siten, että se mahdollistaa sujuvat ja tehokkaat työnkulut sekä resurssien käytön.
 2. Sijainnin strateginen valinta. On kysessä uusi tai vanha kiinteistö, optimaalinen sijainti on lähellä tärkeitä liikenneväyliä, asiakkaita ja toimittajia. Sijanti analysoidaan mm. kuljetuskustannusten sekä päästöjen näkökulmista.
 3. Joustavuus ja laajennettavuus. Suunnittelemme logistiikkakeskuksen toiminnot muuntojoustavasti ja niin, että ne ovat skaalattavissa tulevaisuuden tarpeisiin.
 4. Vihreä siirtymä ja ympäristöystävällisyys. Asiakkaat painottavat kestävän kehityksen mukaisia vastuullisia ja energiatehokkaita ratkaisuja, jotka vähentävät hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia.
 5. Teknologian integrointi. Hyödynnämme uusinta teknologiaa, kuten automatisoitua varastointia, tehostettua tietojen keruuta ja analytiikkaa, sekä robotiikkaa.
 6. Turvallisuus. Huomioimme logistiikkakeskuksen suunnittelussa kaikki turvallisuusnäkökohdat työntekijöiden, varastoitavien tuotteiden ja itse rakennuksen osalta.
 7. Toimitusvarmuus ja huoltovarmuus. Logistiikkakeskuksen suunnittelussa keskitymme toimitusaikojen lyhentämiseen ja palvelutason nostamiseen.​

Logistiikan suunnittelu ideointipöydältä työmaalle

Logistiikan suunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka sisältää mm.

Logistiikan esisuunnittelu tähtää vastuullisuuteen ja tehokkuuteen

Esisuunnitteluvaihe toteutetaan usein jo ennen mahdollista investointipäätöstä.  Strateginen esisuunnittelu tähtää logistiikkaprosessin tehokkuuteen ja vastuullisuuteen, niin ihmisen kuin ympäristönkin kannalta. Varmistamme yhdessä asiakkaidemme kanssa logistiikkahankkeen menestyksen kehittämällä strategian, jossa korostetaan toiminnallisuutta, ympäristöystävällisyyttä sekä arvonnousua.  Esisuunnittelussa huomioidaan myös kestävien rahoitusratkaisujen vaatimukset.

Tutustu strategisen esisuunnittelumme elementteihin: 

Hiilijalanjälki

Swecolla myös logistiikan suunnittelua ohjaa hiilijalanjälki, joka kattaa kaikki logistiikkaketjun vaiheet kuljetuksesta pakkaamiseen. Pyrimme minimoimaan hiilidioksidipäästöjä kestävillä käytännöillä, kuten tehokkaalla reittisuunnittelua, kuljetuskaluston optimoinnilla, pakkausmateriaalien keventämisellä ja uusiutuvan energian käytöllä.

Automaatioaste

Logistiikan automaatioaste vaihtelee eri yritysten ja logistiikkajärjestelmien välillä. Optimaalinen automaatioaste riippuu useista tekijöistä, kuten teknologian saatavuudesta, tehtyjen investointien laajuudesta, toiminnan monimutkaisuudesta ja logistiikan erityistarpeista. Kasvava automaatioaste edistää merkittävästi logistiikkaprosessien suorituskykyä ja resurssitehokkuutta.  

Center of Gravity

Logistiikkakeskuksen sijainti vaikuttaa suuresti toiminnan tehokkuuteen ja kustannuksiin. Sijainnin valintaan vaikuttavat muun muassa kuljetusverkostot, asiakaskunta, työvoiman saatavuus ja logistiikkakeskuksen ympäristövaikutukset. Me toteutamme sijaintipäätöksen Center of Gravity -periaatteella. Logistiikkakeskus tai varasto sijoitetaan parhaalle mahdolliselle paikalla ja niin, että voimme minimoida kuljetuskustannukset ja nopeuttaa siirtymiä.   

Kestävät investoinnit

Huolehdimme siitä, että logistiikan investoinnit toteutetaan ESG-vaatimusten ja EU-taksonomian mukaan. Investoinneilla pyritään edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta koko logistiikkaketjussa. 

Digitalisaatio ja robotiikka

Robotiikka ja automaatio ovat nykyajan keskeisiä logistiikan apuvälineitä. Päätöksenteossa on punnittava investoinnin tuottoa suhteessa kiinteistön korjausvelkaan ja tuleviin käyttövuosiin.  Digitalisaatio  mahdollistaa prosessien tehokkaamman hallinnan ja analysoinnin. Robotiikka liittyy automaattisiin koneisiin, jotka voivat suorittaa erilaisia toimintoja ihmisen puuttumatta.

Logistiikan suunnittelussa digitalisaatio ja robotiikka tuovat lukuisia etuja, kuten:

 1. Tehokkuuden parantaminen: Automaattiset varastojärjestelmät ja kuljetusrobotit voivat tehostaa tavaran käsittelyä ja siirtoa, vähentäen inhimillisiä virheitä ja parantaen prosessien nopeutta.
 2. Reaaliaikainen seuranta: IoT (Internet of Things) -laitteiden ja RFID (Radio Frequency Identification) -teknologian avulla voidaan seurata tuotteiden liikkeitä reaaliajassa läpi koko toimitusketjun.
 3. Parempi tietojen analysointi: Big Data -analytiikka ja tekoäly mahdollistavat suurten tietomäärien keräämisen ja analysoinnin, jolloin logistiikkaprosesseja voidaan optimoida ja ennustaa tulevia trendejä.
 4. Itsenäiset kuljetusjärjestelmät: Drone-toimitukset ja itseohjautuvat ajoneuvot ovat esimerkkejä teknologioista, jotka voivat muuttaa tavaran toimittamista radikaalisti.
 5. Kustannussäästöt: Automaation ja robotiikan avulla voidaan vähentää työvoimakustannuksia ja tehostaa resurssien käyttöä.
 6. Ympäristövaikutusten pienentäminen: Älykkäät logistiikkajärjestelmät voivat optimoida reittejä ja vähentää tarpeetonta kuljetusta, mikä vähentää päästöjä ja on ympäristön kannalta kestävämpää.

Logistiikkakeskuksen projektinhallinta

Olemme Suomen johtava projektinjohdon ja rakennuttamisen ammattilainen. Projektin johtamisella varmistamme, että hankkeen tavoitteet, hinta ja aikataulu toteutuvat.

Projektia johdetaan siten, että lopputuote vastaa tavoitteita, maksaa korkeintaan sen, mitä on suunniteltu ja voidaan ottaa käyttöön silloin, kun sitä tarvitaan. Siihen tarvitaan vahvaa projektinjohto- ja rakennuttamisosaamista.

Miten me sen teemme:

 • Muodostamme tavoitteistasi hankkeen
 • Ohjaamme suunnittelun ja toteutuksen vastaamaan tavoitteita
 • Varmistamme, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan
 • Pidämme hankkeen hallinnassa

Logistiikkakeskuksen toteutussuunnittelu

Konsulteillamme on laajaa asiantuntemusta kaikista logistiikkakeskuksen toteutuksen osa-alueista niin uusiin rakennettaviin logistiikkakeskuksiin kuin toiminnan kehittämiseen nykyisissä tiloissa.

Huomioimme logistiikkateknologioiden ja talotekniikan vaatimukset kaikenlaisten kiinteistöjen toteutussuunnittelussa.

Tuemme asiakkaan logistiikkateknologioiden hankintaa  laatimalla mm. työselityksiä ja vaatimusmäärittelyjä sekä osallistumalla neuvotteluihin. Tunnemme teknologiatoimittajat ja tuemme toimitusvalvonnassa ja laitteistojen testaamisessa, kun käyttöönotto koittaa.

Mukana suunnittelussa Swecon arkkitehdit

Logistiikkakeskukset ovat kiinteistömassaltaan suuria ja sijaitsevat näkyvillä paikoilla. Logistiikka keskus voi olla myös esteettinen ja näyttävä maamerkki, joka tukee yrityksen brändiä. Swecon arkkitehdit auttavat logistiikkakeskuksen suunnittelussa.

Logistiikkakeskuksen yhteyteen syntyy myös erilaisia yrityksen toimitiloja, kuten toimistoja, neuvottelutiloja ja tuotteiden esittely- tai myyntitiloja. Sisustusarkkitehtimme auttavat näiden suunnittelussa vastaamaan tämän päivän työntekijöiden ja asiakkaiden odotuksia.

Tommi Saira

Logistiikka-asiantuntija

Jukka Rautiainen

Projektinjohto ja Lean

Ville Ruuskanen

Logistiikka ja robotiikka

Henri Ahlqvist

Prosessien kehittäminen ja layout muutokset

Rami Syrjä

Varastoautomaatio ja robotiikka

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.