0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Merituulivoima on tulevaisuuden energiamuoto

Merituulivoima on edistyksellinen uusiutuvan energian lähde. Me Swecolla olemme kokeneita merituulipuistoprojektien osaajia. Hoidamme kaiken aina esiselvityksistä ja lakisääteisistä prosesseista suunnitteluun, toteutukseen ja tulevaisuudessa myös käytöstä poistoon. Painotamme kaikissa hankkeissamme biodiversiteetin säilyttämistä, ja energiatehokkuuden maksimointia ja hankkeiden kannattavuutta asiakkaillemme.

Merituulivoimalan hankekehitys

Yhteiskunnan sähköntarve kasvaa nopeasti eri toimialojen sähköistymisen myötä. Samalla fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla ja synteettisillä energialähteillä nousee merkittävästi, erityisesti teollisuudessa. Merituulivoima tarjoaa ratkaisun tähän tarpeeseen, sillä se mahdollistaa merkittävän sähköntuotantokapasiteetin laajentamisen. Tulevaisuudessa teknologian kehittyessä merituulivoimasta tulee entistä edullisempi energiantuotantomuoto.

Sweco tarjoaa kattavan palvelupaketin merituulivoimahankkeisiin. Monialainen tiimimme huolehtii koko merituulivoimalan eli offshore-tuulivoimalan suunnitteluprosessista. Hanke alkaa sopivan sijainnin valinnasta, mikä edellyttää tarkkaa merituulivoimaresurssien arviointia, luvitusta sekä ympäristövaikutusten arviointia huomioiden merielämän ja vesistön.

Palvelumme kattaa tutkimukset ja esiselvitykset, infrastruktuurin suunnittelun, rakenneteknisen suunnittelun, sähkösuunnittelun, luvitukset turvallisuuden ja logistiikan. Pidämme huolta myös yhteistyöstä satamien kanssa. Alue- ja hankekehityksen sekä ympäristökonsultoinnin asiantuntijamme pitävät huolta siitä, että hanke tehdään aikataulussa ja että merituulivoimalan tuotanto, siirto ja varastointi sujuvat tehokkaasti.

Merituulivoimalan suunnittelupalvelut Swecolta

Luvat, tutkimukset ja selvitykset

Voimme hoitaa kaikki merituulivoimalan rakentamiseen vaaditut luvat, selvitykset ja lakisääteiset menettelyt.

Vesilupa

Vesilupa vaaditaan kaikkiin vesirakentamishankkeisiin. Sen ehtojen noudattamiseksi ympäristön tilaa seurataan tarkasti rakennusvaiheessa ja toiminta-aikana.

Ympäristöön liittyvät selvitykset

Arvioimme merituulivoimalan ympäristövaikutuksia sekä merelle rakennettavan tuulivoimalan, merenpohjaan sijoittuvan sähkönsiirtokaapelin että rannikolla olevan sähköaseman kannalta. Tarkastelemme näitä kaikkia rakentamis-, käyttö- ja poistovaiheissa. Huomioimme ympäristöselvityksissä aina merituulivoimapuistojen vaikutuksia muun muassa eläimistöön ja kasvillisuuteen, maisemaan, kulttuuriympäristöön, meluun ja meriliikenteeseen.
Kiinnitämme erityistä huomiota pesimä- ja muuttolintuihin, ja merituulivoimaloiden vaikutuksiin meriympäristössä sekä elinkeinoihin liittyviin vaikutuksiin.

Sijaintipaikkaselvitykset

Merituulivoimapuiston suunnitteluvaihe alkaa huolellisilla sijaintipaikkaselvityksillä. Laivaliikenteen tarpeet huomioidaan alueiden valinnassa, ja hankkeen vaikutukset laivaliikenteeseen arvioidaan myös ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavoitusvaiheissa. Avustamme tutkimuslupien valmistelussa.

Lisäksi teemme kohdekohtaiset kuormitusanalyysit merituulivoimaloiden perustuksille.

Investointi- ja kustannusanalyysit 

Ennen projektia sen taloudellinen kannattavuus varmistetaan, muun muassa energiainvestointiselvityksillä ja kannattavuusanalyyseillä. Tärkeitä näkökohtia esiselvityksissä ovat myös tarkat tuotantoon liittyvät ennusteet, sähköverkkoliityntää koskevat analyysit, sähkömarkkina-analyysit ja voimalan kapasiteetin suunnittelu.  

Kattavaa suunnitteluosaamista merituulipuistoihin 

Offshore-tuulivoimalan digitaaliset työkalut

Hyödynnämme hankkeissamme uusimpia teknologisia ratkaisuja. Käytämme muun muassa lukuisia erilaisia digitaalisia työkaluja, kuten VirtualSitea, PlanPlus -kustannustietopalvelua ja SmartDrawingsia. Lisäksi tarjoamme laajasti mallinnus-, simulointi- ja optimointipalveluita. 

 

Merituulivoimalla tehokasta ja tasaista energiantuotantoa  

Merituulivoimalat voivat olla paaluperustettuja, gravitaatioperustettuja, ristikkorakenteisesti perustettuja tai kelluvia rakenteita. Ne sijoitetaan avomerelle tai mataliin merialueisiin, joissa tuulet ovat yleensä voimakkaampia ja tasaisempia kuin maalla.  

Merituulipuistot koostuvat suurista roottoreista, jotka pyörivät tuulen voimasta ja tämä liike muuttaa mekaanisen energian sähköksi generaattoreiden avulla. Sähkö siirretään meren pohjassa kulkevien kaapeleiden kautta rannikolle ja edelleen sähköverkkoon.  Sähkö voidaan myös muuttaa  elektrolyyseriprosessilla vihreäksi vedyksi. 

Offshore-tuulivoiman edut 

Merituulivoimalla on useita merkittäviä etuja, jotka tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon uusiutuvan energian tuotantoon. Merellä tuulee yleensä tasaisemmin ja voimakkaammin kuin maalla, mikä tarkoittaa, että offshore-tuulivoimalat tuottavat enemmän energiaa ja ovat vähemmän riippuvaisia sääolosuhteista. Tämä tekee niistä luotettavan vaihtoehdon energiantuotantoon. Lisäksi ne sijoitetaan usein kauas rannikosta, mikä vähentää visuaalisia häiriöitä ja äänihaittaa asutusalueille. 

 

Merituulivoima Suomessa

Merituulivoima on tärkeä askel kohti kestävämpää energiainfrastruktuuria ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Samalla se vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta vähentäen tarvetta tuoda energiaa ulkomailta. Merituulivoima tarjoaakin Suomelle merkittävän kasvumahdollisuuden, ja sen tulevaisuudennäkymät ovat erittäin lupaavat.  

Monet Itämeren alueen merituulipuistohankkeet ovat edenneet viime vuosina. Ja lisää hankkeita on tiedossa vuosina 2024–2028. Suomen rannikolla ja talousaluevyöhykkeellä on suunnitteilla hankkeita, joiden yhteinen nimellisteho on noin 33 GW.  

Team Renewable Arctic Finland on suomalaisten yritysten innovaatioyhteisö, joka kehittää kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa merituulivoimasta. 

Mikko Helminen

Tuukka Rautiainen

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.