Matinkylän Elä ja Asu -seniorikeskus

Tavoitteena löytää sopiva rakennuspaikka ja tilaohjelma uudelle seniorikeskukselle mahdollisimman lähellä Matinkylän palveluita.

FAKTAT

TILAAJA

Espoon kaupungin tilakeskus

LAAJUUS

14000 brm2

SUUNNITTELU

2013-2015

TAUSTAA

Arvioitaviksi valittiin neljä sijaintivaihtoehtoa, joiden soveltuvuutta tarkasteltiin mm. kaupunkikuvallisten vaikutusten, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden, toiminnallisen vaatimustenmukaisuuden sekä teknisten seikkojen valossa. Rakennuksesta laadittiin alustavat luonnokset kuhunkin mahdolliseen sijaintipaikkaan. Viitesuunnitelma osoittaa, miten 163 asuntoa käsittävä seniorikeskus voidaan sijoittaa paikkaan, joka valittiin näistä neljästä.

Rakennuspaikka syntyy Kalapuiston reunaan Suomenlahdentien varrelle, kun kyseinen katu rakennetaan valmiiksi itään Piispansillalle saakka. Muodostettava tontti rajautuu lisäksi luontevasti molemmin puolin sijoittuviin asuinkortteleihin. Hoiva-asuntojen lisäksi seniorikeskukseen tilaohjelmaan sisältyi avopalvelukeskus, johon kuuluvat harrastus-, toiminta- ja liikuntatilat, ravintola keittiöineen sekä työtiloja kotihoitotyöntekijöille. Pohjakerroksiin sijoittuvat lisäksi tarvittavat apu-, huolto- ja tekniset tilat ja paikoituskellari työntekijöille ja vierailijoille.

Seniorikeskuksen eteläpuolisessa Kalapuistossa risteää Matinkylän pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaisia kävely- ja kevyen liikenteen reittejä. Näistä pohjois-eteläsuuntaisista reiteistä itäinen, Matinkylän vanhalta ostoskeskukselta Ison Omenan kauppakeskukseen johtava reitti on erityisen tärkeä yhteys. Merkittävimmät kaupunkikuvalliset näkökohdat liittyvät seniorikeskuksen rooliin pohjoispuolella Suomenlahdentien katutilassa ja eteläpuolella Kalapuiston maisematilassa.

RATKAISU

Keskuksen katujulkisivun räystäskorkeus ja mittakaava on mukautettu Suomenlahdentiellä viereisten kerrostalojen korkeuksiin. Toiminnot sijoittuvat luontevasti T-muotoiseen rakennukseen. Toinen sakara asettuu kadun suuntaisesti suojaten pihaa ja oleskeluparvekkeita katumelulta ja toinen sijoittuu tontin keskelle jättäen vapaata tilaa viereisille asuinrakennuksille ja jakaen piha-alueen käyttötarkoitusten mukaan. Rakennuksessa aputilat sijoittuvat osittain maan alle toisaalta kaksitasoisen liikennejärjestelmän takia, toisaalta kaltevan maaston takia. Rakennus on korkeimmillaan IV- konehuoneen kohdalla, joka jää vähemmälle huomiolle sisäänvedon ansiosta. Rakennuksen julkinen rooli korostuu, kun se on hieman irrotettu katulinjasta. Tämä on tarpeen lisäksi sekä kunnallisteknisten asennusten että saattoliikenteen takia.

Julkisivumateriaalit tukevat asemakaavoituksen tavoitetta ja toisaalta korostavat aspekteja rakennuksen julkisestakin luonteesta. Julkisivusommittelulla tavoitettiin ilmava, mielenkiintoinen, kevyt ja laajasti aukotettuun ilme.

Viitesuunnitelmassa kävelysillaksi nostettu, Suomenlahdentien ylittävä kulkureitti yhdistää eteläisen Matinkylän sekä seniorikeskuksen kauppakeskus Isoon Omenaan ja Metrokeskukseen. Sillalla on suuri merkitys Matinkylän sisäisen kävelyliikenteen kannalta, mutta se tarkoittaa myös parempaa Seniorikeskuksen saavutettavuutta.

Keskuksen sisäisessä liikenteessä asukasliikenne on pitkälti eriytetty huoltoliikenteestä. Asuntokerroksissa lähtökohtana on asuntojen ryhmittely kolmeen, toisiinsa hyvillä kulkuyhteyksillä liittyvään ryhmään. Asuinkerrosten sisäiset kulkuyhteydet mahdollistavat lämpimään vuodenaikaan vaihtoehtoisia kulkureittejä yhteisten terassiparvekkeiden kautta. Asuntohuoneet ovat esteettömät, kooltaan n. 25 m2, sisältäen kylpyhuone-wc:n. Tilojen järjestelyssä tärkeänä tavoitteena on sujuvat, näkymiltään vaihtelevat ja kutsuvat kulkuyhteydet, intimiteetiltään vaihtelevien oleskelutilojen luominen, hyvä valvottavuus ja kulkuyhteyksien rajoitettavuus tarvittaessa, työ- ja aputilojen sijoittaminen keskeisesti sekä tilatehokkuus.