0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Rakennushistoriaselvitykset

Rakennushistoriaselvitys (RHS) antaa tietoa rakennuksesta tai rakennusryhmästä, sen historiasta, ominaispiirteistä, arvoista ja merkityksestä. 

Useimmiten rakennushistoriaselvitys laaditaan rakennuksen korjaussuunnittelun tueksi. Tällöin selvityksen keskeisimpänä tavoitteena on tuoda esiin ne ominaispiirteet ja arvot, jotka ovat olennaista huomioida ja säilyttää korjauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Rakennushistoriaselvitys voi toimia myös lähtötieto- ja inventointiaineistona asemakaavan laadinnan yhteydessä tai päätöksenteon tukena keskusteltaessa rakennuksen suojelusta tai purkamisesta. Joskus rakennushistoriaselvityksen päätavoitteena on purettavan rakennuksen dokumentointi. 

Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään rakennuksia sekä itsessään että osana ympäristöään, sellaisina kun ne ovat. Selvityksen kohteena voi olla joko yksittäinen rakennus, rakennelma (kuten silta) tai usean rakennuksen muodostama kokonaisuus. Selvitys kuvaa kohteen historiaa ja nykytilaa tutkien niiden välistä suhdettaulottuen kohteen rakentamisesta nykyhetkeen saakka. Selvitykseen sisältyy analyysi siitä, mikä kohteessa on arvokasta, vaalittavaa ja suojeltavaa. 

Tyypillisesti rakennushistoriaselvitykseen kuuluu kohteena olevan rakennuksen rakentamisen ja käytön historiaa sekä rakennuksen kuvailu itsessään ja osana ympäristöään. Selvityksessä kuvaillaan rakennukselle alkujaan tyypilliset piirteet, nykytilanne, rakennuksessa ajan mittaan tehdyt muutokset sekä rakennuksen ja sen tyylipiirteiden, rakenteiden ja rakennusosien säilyneisyys. Johtopäätöksinä tuodaan esille rakennukselle tyypilliset ominaispiirteet ja arvot, jotka tulisi jatkossa huomioida sen tulevaisuuden suunnittelussa. Selvityksen sisältö täsmennetään aina yhdessä tilaajan kanssa tilaajan tarpeita vastaavaksi. 

Rakennushistoriaselvityksen sijasta voidaan laatia myös rakennuksen ominaispiirteiden selvitys (ROS). Se on rakennushistoriaselvitystä hieman suppeampi selvitys, jossa painottuu rakennuksen ominaispiirteiden kuvailu. 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.