0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Laadunvarmistus

Kokonaisvaltaiset laadunvarmistamispalvelut kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin ja tarpeisiin, kestävästi ja laadukkaasti.

Kokonaisvaltaiset laadunvarmistuspalvelut saman katon alta

Palvelumme hyvän sisäilman laadun ja laadukkaiden betonirakenteiden varmistamiseksi kattavat rakennuksen koko elinkaaren suunnittelusta käyttöön ja korjauksiin. Vastaamme uudis- ja peruskorjaushankkeiden rakentamistyön aikaisen laadun varmistamisesta ja käyttöönoton jälkeen tehtävästä seurannasta.

Palvelemme asiakkaita kosteuden-, puhtauden- ja ilmatiiviyden hallintaan, ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuteen sekä betonin työmaa-aikaiseen laadunvarmistukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi tarjoamme kattavasti erilaisia betonitestauspalveluita, joista keskeisimmät testaustoiminnan osat on

Laadunvarmistuksen asiantuntijamme asiakkaan apuna hankkeen kaikissa vaiheissa

Suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheen laadunhallintapalveluilla voidaan varmistaa rakenteiden ja talotekniikkajärjestelmien toimivuus sekä ehkäistä valmiin betonirakenteen laatuongelmia. Laadunhallinnan kokonaissuunnittelu ja toteutus tehdään aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheessa laadunhallinnan asiantuntija pystyy vaikuttamaan tehokkaasti valmiin rakennuksen sisäilmaston laatuun. Suunnittelemme toimivimmat ja helposti toteuttavat rakenneratkaisuja ja materiaalit.

Laadunhallinnan asiantuntija kommentoi ja antaa tarvittaessa parannusehdotuksia suunnitelmiin ja rakennustapaselostukseen valmiin rakennuksen sisäilmaston laatuun vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Suunnitteluvaiheen edetessä rakennusluvan hakemiseen, hankkeelle nimetään kosteudenhallintakoordinaattori, joka laatii lupavaiheessa kosteudenhallintaselvityksen.

Suunnitteluvaiheessa betonin laadunvarmistustoimenpiteenä suoritetaan betonille ennakkokokeita. Ennakkokokeilla selvitetään betonin suunnitelmien edellyttämät ominaisuudet ja varmistetaan, että betoniresepti on toimiva. Ennakkokokeet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, huomioiden betonin laadunvarmistukselle asetetut vaatimukset.

Rakentaminen

Rakentamisvaiheessa varmistamme sovittujen laadunvarmistustoimenpiteiden toteuttamisen sekä ohjeistamme puhtauden ja kosteudenhallintasuunnitelman laadinnassa. Rakentamisen aikainen betonin laadunvarmistus on myös tärkeä osa työmaan laadunvarmistuksen kokonaisuutta, ja hyvin toteutetulla laadunvarmistuksella pystytään ehkäisemään valmiin betonirakenteen laatuongelmia.

Työmaa-aikaisia laadunvarmistustoimenpiteitä ovat mm. säännölliset kierrokset (kosteuden- ja puhtaudenhallinta), merkkiainekokeet, ilmavuotomittaukset, kosteusmittaukset ja olosuhteiden seurantamittaukset sekä valujen yhteydessä betonikoekappaleiden valmistus ja betonin ilmamäärämittaukset sekä massiivivalujen lämmönhallinta. Säännöllisillä kokouksilla ja työmaakierroksilla varmistetaan, että työmaan olosuhteista pysytään ajan tasalla ja pystytään reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti.

Käyttö

Käyttöönotto vaiheessa tarkastamme IV-mittauspöytäkirjan sekä järjestelmien toimivuuden ja tilojen loppusiivouksen tason. Valmiin betonirakenteen vaatimustenmukaisuutta voidaan arvioida kimmovasara-testauksin, tartuntavetolujuuskokein ja tarvittaessa rakennekoekappaleiden lujuusominaisuuksilla. Tarjoamme osaamista myös betonirakenteiden erilaisissa ongelma-, vaurio- ja reklamaatioselvityksissä.

Takuuajan päättyessä osallistumme takuuajan takuutarkastukseen, varmistamme ylläpitovaiheessa suunniteltujen huoltotoimenpiteiden toteuttamisen sekä toteutamme käyttäjäkyselyn tilojen kosteus- ja sisäilmateknisestä toimivuudesta.

Laadunvarmistuspalvelumme

 • Kosteudenhallinta
 • Puhtaudenhallinta
 • Rakenteiden ilmatiiveyden hallinta
 • Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus
 • Betonin laadunvarmistuspalvelut
 • Betonitestauspalvelut
 • Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut

Betonin laadunvarmistus ja kuntotutkimukseen liittyvät testauskokonaisuudet

 • Kopokartoitukset
 • Puristuslujuustestaus (standardit SFS-EN 12390-3 ja SFS-EN 12504-1)
 • Tiheyden määritys (SFS-EN 12390-7)
 • ASTM C856 / C856M Petrografinen ohuthieanalyysi
 • Kimmovasaratestaus (standardi SFS-EN 12504-2 Kimmoarvon määritys kimmovasaralla)
 • Vetolujuus ja tartuntalujuus (SFS 5445 ja SFS 5446)
 • Vedenpitävyys (SFS-EN 12390-8)

Betonin pakkasenkestävyyden varmistamiseen liittyvät testausmenetelmät:

 • Betonin jäädytys-sulatuskestävyyden testaus (CEN/TS 12390-9:2016)
 • Pakkasenkestävyys, laattakoe (CEN/TR 15177)
 • Betonin jäädytys-sulatuskestävyys (standardi SFS 5447)
 • By72, Betonin laadunvarmistus, Osa 1 Huokosjakotutkimus
 • VTT TEST R003-00:2010 Betonin ilmahuokosparametrien määritys ohuthieistä
 • Kovettuneen betonin ilmahuokosominaisuuksien määritys SFS-EN 480-11, muunneltu

Betonituotteet, ruiskubetoni ja kiviaines

 • Taivutusvetolujuus (standardi SFS-EN 12390-5)
 • Halkaisuvetolujuus (SFS-EN 12390-6)
 • SFS-EN 12004-1:2017 Laattojen kiinnitysaineet
 • Betonituotetestaukset
 • Muuraussementin testaukset (SFS-EN 413-1 ja 413-2)
 • Betoninkattotiilien testaukset (SFS-EN 490 ja SFS-EN 491)
 • Efnarc-testaus (ruiskubetonin energia-absorptio) (Standardi SFS-EN 14488-5, 22.1.2007)
 • Laattojen kiinnityslaastit (Ilmoitetun laitoksen alainen testaus, standardi SFS-EN 12004 Adhesives for ceramic tiles – Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking)
 • Kiviainestestaus
 • Kiviaineksen alkalikiviainesreaktivisuuden testaukset

Sementti, seosaineet ja betonin lisäaineet

 • Sementin testaus (SFS-EN 196)
 • Silikajauheen testaus (SFS-EN 13263-1 ja 13263-2)
 • Masuunikuonan testaus (SFS-EN 15167-1 ja SFS-EN 15167-2)
 • Lentotuhkan testaus (SFS-EN 451-1 ja 451-2)
 • Betonin lisäaineiden CE-merkintäkokeet

Tuoreen betomassan testaukset

 • Betoni, koekappaleiden valmistus
 • Tuoreen massan tiheys, lämpötila ja ilmamäärä
 • Painuma, leviämä

Asbestianalytiikka

 • ISO 14966 Asbestin tunnistaminen ja kvantitatiivinen määrittäminen
 • ISO 22262-1 Ilmanäytteet, Asbesti
 • ISO 16000-27:2014 pintapölynäytteet, Asbesti

 

Tutustu muihin palveluihimme

Ilkka Jerkku

Tulosyksikön johtaja

Viveca Lindqvist

Toimitusjohtaja

Ville Hakala

Tutkimus ja laadunvarmistus, osastopäällikkö

Ville Perttilahti

Asiakkuusjohtaja
Copy link
Powered by Social Snap