0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

YVA- ja ympäristölupamenettelyt

YVA-menettelyn ei tarvitse olla vain lainsäädännön pakottama aikaa vievä kustannuserä, vaan aidosti lisäarvoa tuottava esiselvitysvaihe. Hyvin toteutettuna YVA-menettely auttaa hankesuunnittelussa sekä parantaa hankkeen taloudellisen onnistumisen mahdollisuuksia ja hyväksyttävyyttä. Meiltä löytyy kokemusta suurten ja aikatauluintensiivisten projektien YVA-menettelyistä.

Olemme luotettava ja ammattitaitoinen kumppani toimintaa koskevan ympäristöluvan hakemiseen. Pystymme hoitamaan lupa-asiat kokonaisvaltaisesti luvan tarpeen arvioinnista ja hakemuksen laatimisesta lainvoimaiseen lupapäätökseen saakka.

YVA-menettelyt

Meillä on osaamista ja kokemusta vaativien YVA-menettelyjen toteuttamisesta. Olemme tehneet YVA-menettelyjä mm. metsäteollisuudelle, energiateollisuudelle, jäte- ja kiertotaloustoimijoille, kemianteollisuudelle sekä alkutuotannolle. Sweco on asiakkaidensa apuna kaikkien YVA-menettelyssä tarvittavien selvitysten osalta. Kauttamme saa mm.

  • Meluselvitykset ja -mallinnukset (CadnaA-mallinnusohjelmisto)
  • Ilmanlaatuselvitykset ja -mallinnukset (AERMOD-mallinnusohjelmisto)
  • Luontoselvitykset ja Natura-arvioinnit
  • Sosiaalisten vaikutusten arviointi eli SVA (mm. asukaskyselyt, työpajat, haastattelut).
  • Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset (mm. 3D-mallit, havainnekuvat, näkyvyysanalyysit)

Hoidamme myös YVA-menettelyihin liittyvät neuvottelut ympäristöviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ympäristöluvat

Vahva ympäristöalan osaaminen ja lainsäädännön ja viranomaistoiminnan tuntemus ovat avaimia sujuvaan lupaprosessiin. Huolellisesti laadittu lupahakemus luo edellytykset suotuisalle lupapäätökselle.

Olemme erikoistuneet prosessi- ja energiateollisuuden ympäristölupa-asioihin, mutta osaamisemme kattaa myös esimerkiksi kiertotalouden hankkeet. Pystymme osallistumaan myös vaativiin hankkeisiin, joissa asiantuntijalta vaaditaan kokemusta, ongelmanratkaisukykyä ja strategista ymmärrystä. Ympäristölupahakemusten lisäksi laadimme mm. vesitaloushankkeita koskevia vesilupahakemuksia ja päästökaupan piirissä olevien laitosten päästölupahakemuksia.

Tarvittaessa voimme ottaa päävastuun koko luvanhakuprosessin läpiviemisestä ja yhteydenpidosta viranomaisiin. Myös tarvittavat erillisselvitykset hoituvat kauttamme:

  • BAT-vaatimusten mukaisuuden arviointi
  • Tarkkailusuunnitelma
  • Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys
  • Ympäristöriskianalyysi ja ennaltavarautumissuunnitelma. Myös lupa-asioihin liittyvien vastineiden ja valitusten laatiminen kuuluvat palveluumme.

Sweco toimii uudenlaisen BioEnergo One -biokonversiolaitoksen YVA- ja ympäristölupaprosessin kumppanina

BioEnergo One on valmistuessaan maailman ensimmäinen taloudellisen mittakaavan CelluAPP®-biokonversiolaitos. Sen on tarkoitus tuottaa sahojen sivutuotteista uusiutuvia biopolttoaineita, bioetanolia ja biokaasua. Uudenlaisen teollisuuslaitoksen YVA- ja ympäristölupaprosessin kumppaniksi valittiin Sweco.

BioEnergo

Ole meihin yhteydessä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.