VESI JA YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla palveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

  • Vesijohto- ja viemärilinjat
  • Laitossuunnittelu
  • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
  • Ympäristö- ja luontoselvitykset
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • BAT
  • Ympäristölakipalvelut
  • Ympäristöjohtaminen
  • Päästömallinnukset

Päästömallinnukset

Teollisesta toiminnasta ja liikenteestä aiheutuu ilmaan päästöjä. Oli kyseessä sitten teollisuuslaitos, jätteenkäsittelylaitos, jätevedenpuhdistamo, energiantuotanto, biojalostamo tai liikenne, tarjoamme vahvaa suunnitteluosaamista sekä ohjelmistojen hallintaa päästöjen leviämisen matemaattisen mallintamiseen. Mallinnamme AERMOD-ohjelmistolla typpi-, hiukkas-, haju- ja muiden päästöjen leviämisen. Teollisuus- ja liikennemelun mallintamiseen käytämme CadnaA-ohjelmistoa.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ