VESI JA YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla palveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

 • Vesijohto- ja viemärilinjat
 • Laitossuunnittelu
 • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
 • Ympäristö- ja luontoselvitykset
 • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
 • BAT
 • Ympäristölakipalvelut
 • Ympäristöjohtaminen
 • Päästömallinnukset

YVA- ja ympäristölupamenettelyt

YVA-menettelyn ei tarvitse olla vain lainsäädännön pakottama aikaa vievä kustannuserä, vaan aidosti lisäarvoa tuottava esiselvitysvaihe. Hyvin toteutettuna YVA-menettely auttaa hankesuunnittelussa sekä parantaa hankkeen taloudellisen onnistumisen mahdollisuuksia ja hyväksyttävyyttä. Meiltä löytyy kokemusta suurten ja aikatauluintensiivisten projektien YVA-menettelyistä.

Olemme luotettava ja ammattitaitoinen kumppani toimintaa koskevan ympäristöluvan hakemiseen. Pystymme hoitamaan lupa-asiat kokonaisvaltaisesti luvan tarpeen arvioinnista ja hakemuksen laatimisesta lainvoimaiseen lupapäätökseen saakka.

YVA-menettelyt

Meillä on osaamista ja kokemusta vaativien YVA-menettelyjen toteuttamisesta. Olemme tehneet YVA-menettelyjä mm. metsäteollisuudelle, energiateollisuudelle, jäte- ja kiertotaloustoimijoille, kemianteollisuudelle sekä alkutuotannolle. Sweco on asiakkaidensa apuna kaikkien YVA-menettelyssä tarvittavien selvitysten osalta. Kauttamme saa mm.

 • Meluselvitykset ja -mallinnukset (CadnaA-mallinnusohjelmisto)
 • Ilmanlaatuselvitykset ja -mallinnukset (AERMOD-mallinnusohjelmisto)
 • Luontoselvitykset ja Natura-arvioinnit
 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi eli SVA (mm. asukaskyselyt, työpajat, haastattelut).
 • Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset (mm. 3D-mallit, havainnekuvat, näkyvyysanalyysit)

Hoidamme myös YVA-menettelyihin liittyvät neuvottelut ympäristöviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ympäristöluvat

Vahva ympäristöalan osaaminen ja lainsäädännön ja viranomaistoiminnan tuntemus ovat avaimia sujuvaan lupaprosessiin. Huolellisesti laadittu lupahakemus luo edellytykset suotuisalle lupapäätökselle.

Olemme erikoistuneet prosessi- ja energiateollisuuden ympäristölupa-asioihin, mutta osaamisemme kattaa myös esimerkiksi kiertotalouden hankkeet. Pystymme osallistumaan myös vaativiin hankkeisiin, joissa asiantuntijalta vaaditaan kokemusta, ongelmanratkaisukykyä ja strategista ymmärrystä. Ympäristölupahakemusten lisäksi laadimme mm. vesitaloushankkeita koskevia vesilupahakemuksia ja päästökaupan piirissä olevien laitosten päästölupahakemuksia.

Tarvittaessa voimme ottaa päävastuun koko luvanhakuprosessin läpiviemisestä ja yhteydenpidosta viranomaisiin. Myös tarvittavat erillisselvitykset hoituvat kauttamme:

  • BAT-vaatimusten mukaisuuden arviointi
  • Tarkkailusuunnitelma
  • Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys
  • Ympäristöriskianalyysi ja ennaltavarautumissuunnitelma. Myös lupa-asioihin liittyvien vastineiden ja valitusten laatiminen kuuluvat palveluumme.
/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Mika
  Manninen
  Osastopäällikkö, Ympäristöselvitykset
  +358 45 634 0224
  Yäurgä ivrfgv
 • Emilia
  Lier
  Osastopäällikkö, Teollisuuden ympäristökonsultointi
  +358 50 411 9387
  Yäurgä ivrfgv
 • Tarja
  Ojala
  Johtava asiantuntija, YVA
  +358 40 673 9637
  Yäurgä ivrfgv

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ