VESI JA YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla palveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

  • Vesijohto- ja viemärilinjat
  • Laitossuunnittelu
  • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
  • Ympäristö- ja luontoselvitykset
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • BAT
  • Ympäristölakipalvelut
  • Ympäristöjohtaminen
  • Päästömallinnukset

Ympäristö- ja luontoselvitykset

Rakennetun ympäristön ja elävän luonnon huomioiminen asianmukaisesti on tänä päivänä perusedellytys kestävän liiketoiminnan harjoittamiselle. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikäyttö ja muut megatrendit vaativat ajantasaista ja syvällistä asiantuntemusta. 

Sweco auttaa asiakkaitaan ympäristö- ja muissa kestävän kehityksen kysymyksissä hankkeiden alustavasta suunnittelusta lähtien. Asiantuntijoillamme on tarvittavaa erikoisosaamista ympäristön kannalta kestävien sekä tekniset ja taloudelliset vaatimukset täyttävien ratkaisujen löytämiseksi hankkeiden suunnitteluun ja toteutuksen kaikkiin vaiheisiin. Palvelumme kattaa esiselvitykset, teknisen suunnittelun, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA), luvituksen, hankinnat ja toteutuksen.

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua kierto- ja biotalouteen liittyvissä kysymyksissä. Teemme ravinneselvityksiä, materiaalikatselmuksia sekä jäte- ja sivutuoteselvityksiä.

Luontoasiantuntijamme laativat luontoselvityksiä kaikkiin hankkeisiin, joissa suunnitellaan maankäytön muutoksia tai uuden infran rakentamista. Kartoitamme avainbiotoopit sekä teemme kasvillisuus- ja eläimistöselvityksiä. Laadimme myös luonnonsuojelualueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ennallistamissuunnitelmia, perinnebiotooppien hoitosuunnitelmia sekä ympäristönsuojelusuunnitelmia. Osaamisemme kattaa myös luonnonsuojelulain mukaiset Natura-arvioinnit ja -tarveharkinnat.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös erilaiset maaperän ja pohjaveden tilaa koskevat selvitykset, kuten pilaantuneisuustutkimukset (PIMA) ja pilaantuneisuuteen liittyvät riskinarvioinnit sekä perustilaselvitykset.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ