0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tulevaisuuden työ –

Kaikki katseet johtamiseen

Kaikki katseet johtamiseen

Hybridityön suurimmat mahdollisuudet, kuten joustava liikkuminen työn ja muun elämän välillä, sekä sen suurimmat haasteet, kuten tarve uudenlaisille keinoille luoda yhteisöllisyyttä, kytkeytyvät kaikki johtamiseen ja esihenkilötyöhön.

Tutkimuksen mukaan kokemus johtamisesta etäaikana on varsin valoisa. Kaikista vastaajista lähes kaksi kolmesta on kokenut, että esihenkilö ja työnantaja ovat onnistuneet auttamaan ja tukemaan etänä. Niistä, jotka eivät tee etätöitä, neljäsosa kokee samoin. Tutkimus osoittaa, että hybridityö haastaa johtamisen ja johdet­tavien välisiä suhteita ja niiden rakentamista. Kohtaamisia on oltava tarpeeksi yli tiimirajojen ja aidon arvostamisen ja välittämisen kult­tuuria on kyettävä rakentamaan myös hybridiajassa. Haasteita tuo­vat myös työntekijän hyvinvointi, sitoutuminen ja yhteenkuuluvuus sekä luottamuksen rakentaminen ja itsensä johtamisen kulttuuri uudessa ajassa.

Hybridityö mahdollistaa paikasta riippumattoman, entistä tehokkaamman ja keskeytyksettömän työnteon. Se minimoi turhaa matkustelua ja liikkumista, joka mahdollistaa parhaiden teki­jöiden hyppäämisen paikasta riippumatta eri projekteihin ja tiimeihin.

Organisaatiotasolla hybridityö mahdollistaa osaajien liikkuvuuden ja toisaalta rekrytointien paikkariippumattomuuden – osaajia voidaankin rekrytoida mistä päin vain – toisaalta se lisää kilpailua parhaista osaajista lokaalisti ja globaalisti, mutta avaa myös isoja mahdollisuuksia rekrytointien ja resurssien hankkimisen suhteen organisaatioille.”−JAAKKO SAHIMAA, organisaatiopsykologi, Terveystalo

Tutkimuksen mukaan hybridityö vaatii tulevaisuudessa johtajilta entistä parempia sosiaalisia taitoja ja alaisilta itsensä johtamisen, aloitteellisuuden sekä oman työn kehittämisen taitoja. Tulevaisuu­dessa korostuu myös ongelmanratkaisukyky, muutoskyvykkyys sekä taito luoda yhteyttä ja kokea myötätuntoa.

Hybridityössä itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen korostuvat

Muutos kohti itseohjautuvuutta ei tapahdu itsestään. Tämä näkyy tutkimuksessa: vain vajaa kymmenes vastaajista ei koe kaipaavansa tukea oman työn johtamiseen. Tukea kaipaavat tarvitsevat sitä eni­ten ajanhallintaan ja priorisointiin. Esihenkilöiltä kaivataan yksilöl­listä tukea ja kahdenkeskistä aikaa. Swecon tekemä henkilöstöky­sely puhuu samaa kieltä: erityisesti tukea kaivattiin motivointiin, hyvinvointiin ja viestintään etänä. Esiin nousee myös luottamus, kes­kustelu, kiinnostus, rytmittäminen ja selkeät tavoitteet – näitä kaik­kia kaivataan. Myös palaverien määrään ja aikataulutukseen kannat­taa kiinnittää huomiota, sillä ajattelulle ja työstölle täytyy järjestää riittävästi aikaa.

Oletko kiinnostunut työskentelemään Swecolla?

Ole meihin yhteydessä!
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.