0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tulevaisuuden työ –

Väsyttävät palaveriputket ja yhteisöllisyyden tarve

Etätyössä on kuitenkin havaittavissa ihmisillä myös haasteita työn rytmittämisessä, tauottamisessa ja työstä irrottautumisessa. Tätä myöten on mahdollista, että koettu työn kuormittavuus saattaa pit­kässä juoksussa kasvaa. Kun kaikki yhteinen työ tehdään etänä, se näkyy väistämättä myös kalentereissa, kun ennen ovelta huikatut, nopeatkin asiat hoidetaan etäyhteyksin. Yksi suurimmista etätyön haasteista liittyy etäpalavereihin. Palaveriputki voi olla uuvuttava.

Lähes 90 % tutkimuksen vastaajista koki etätyön lisänneen pala­vereiden määrää. Määrä, tauottomat kokousputket ja kokousten tarve pienienkin asioiden hoitamiseen korostui myös asiantuntija­haastatteluissa. Teams­ ja Zoom­putkien lisäksi etätyön kääntöpuoli, josta olemme nähneet jo paljon keskustelua niin Suomessa kuin maail­malla, nousi isoon rooliin myös tässä tutkimuksessa. Työnteon hajaantuminen haastaa työyhteisöjä monelta suunnalta.

On tärkeää ymmärtää virtuaalityön vinoumia. Koska se on asynkronista ja monikanavaista, ihmistä lähestytään monesta paikkaa, ja ikään kuin on monessa paikassa ja ajassa samaan aikaan. Aivoterveyden ylläpitäminen korostuu, ja toisaalta ihmisten vuorovaikutus. Kaipaamme kuitenkin ei-agendallisia vuorovaikutuksen tapoja.” −MIKKO DUFVA, tulevaisuusasiantuntija, Sitra

Tutkimukseen vastaajat kokevat haastaviksi asiakastapaamisten ja live­kohtaamisten puutteen. Etenkin ideointi ja luova työ koetaan vaikeammaksi etänä. Myös arkipäiväisten asioiden läpikäynti ja rat­kaiseminen tuntuu helpommalta fyysisessä toimistoympäristössä. Vain vajaa kymmenes vastaajista ei ole kokenut minkään työtehtä­vän tai asian hoitamista erityisen haastavaksi etätyössä. Etätyöhön siirtyminen on lisännyt viestinnän kanavia ja työkaluja. Sähköpostin lisäksi etäyhteystyökalut kuten Teams ja Zoom, yrityk­sen sisäinen intra ja viestisovellukset, kuten Slack voivat helpottaa hybridityötä merkittävästi – mutta vain, jos niitä ei ole liikaa ja niiden roolit arjessa ovat selvät.

Yhteisöllisyyden puute ei ole ongelma, jonka voi ratkaista pelkillä sisäisen viestinnän kanavilla. Tämä tutkimus osoittaa, että pande­mian väistyttyä huomion onkin kiinnityttävä etätyön ja sen sääntöjen ohella hybridityön toiseen puoleen, nimittäin lähityöhön: mitkä työ­tehtävät hoituvat parhaiten etänä, ja minkä ääreen työyhteisöt tai tii­mit haluavat kokoontua yhteen? Entä miten yhteisöllisyyttä ja yritys­kulttuuria rakennetaan hybridityössä, ja mikä on etätyön ja toisaalta lähityön rooli siinä?

Tutkimuksen korrelaatioanalyysi osoittaa, että jos kokemus yhteisöl­lisyydestä on vähentynyt, myös työmotivaatio kärsii. Työmotivaatiolla puolestaan on vaikutus kokemukseen aikaansaamisesta. Muodostu­valla kehällä voi olla ikäviä vaikutuksia.

Yhteisöllisyys rakentuu yhteisten kokemusten varaan. Työyhteisöillä on paljon kokemusta siitä, miten tällaisten kokemusten rakentaminen tapahtuu kasvokkain kohdatessa. Nyt samaa pitäisi rakentaa myös virtuaaliympäristöissä. Erilaiset virtuaalipelit, chatit ja muut yhteisöt ovat tästä hyviä esimerkkejä. Yhteisöllisyyden rakentaminen vaatii työyhteisöiltä ns. leikkisää aikaa, tapahtui se sitten kasvokkain tai virtuaalisesti. Vielä me emme välttämättä kauheasti innostu zoomien ja vastaavien hyödyntämisestä muuhun kuin suorittavaan työhön. Mutta ajattelen, että pikkuhiljaa tässä mennään eteenpäin.”−MIKKO DUFVA, tulevaisuusasiantuntija, Sitra

Tutkimukseen vastaajat kokevat haastaviksi asiakastapaamisten ja live­kohtaamisten puutteen. Etenkin ideointi ja luova työ koetaan vaikeammaksi etänä. Myös arkipäiväisten asioiden läpikäynti ja rat­kaiseminen tuntuu helpommalta fyysisessä toimistoympäristössä. Vain vajaa kymmenes vastaajista ei ole kokenut minkään työtehtä­vän tai asian hoitamista erityisen haastavaksi etätyössä.

Etätyöhön siirtyminen on lisännyt viestinnän kanavia ja työkaluja. Sähköpostin lisäksi etäyhteystyökalut kuten Teams ja Zoom, yrityk­sen sisäinen intra ja viestisovellukset, kuten Slack voivat helpottaa hybridityötä merkittävästi – mutta vain, jos niitä ei ole liikaa ja niiden roolit arjessa ovat selvät.

 

Swecon eettinen liiketoiminta

Yhteisöllisyyden puute ei ole ongelma, jonka voi ratkaista pelkillä sisäisen viestinnän kanavilla. Tämä tutkimus osoittaa, että pande­mian väistyttyä huomion onkin kiinnityttävä etätyön ja sen sääntöjen ohella hybridityön toiseen puoleen, nimittäin lähityöhön: mitkä työ­tehtävät hoituvat parhaiten etänä, ja minkä ääreen työyhteisöt tai tii­mit haluavat kokoontua yhteen? Entä miten yhteisöllisyyttä ja yritys­kulttuuria rakennetaan hybridityössä, ja mikä on etätyön ja toisaalta lähityön rooli siinä?

Tutkimuksen korrelaatioanalyysi osoittaa, että jos kokemus yhteisöl­lisyydestä on vähentynyt, myös työmotivaatio kärsii. Työmotivaatiolla puolestaan on vaikutus kokemukseen aikaansaamisesta. Muodostu­valla kehällä voi olla ikäviä vaikutuksia.

Yhteisöllisyys rakentuu yhteisten kokemusten varaan. Työyhteisöillä on paljon kokemusta siitä, miten tällaisten kokemusten rakentaminen tapahtuu kasvokkain kohdatessa. Nyt samaa pitäisi rakentaa myös virtuaaliympäristöissä. Erilaiset virtuaalipelit, chatit ja muut yhteisöt ovat tästä hyviä esimerkkejä. Yhteisöllisyyden rakentaminen vaatii työyhteisöiltä ns. leikkisää aikaa, tapahtui se sitten kasvokkain tai virtuaalisesti. Vielä me emme välttämättä kauheasti innostu zoomien ja vastaavien hyödyntämisestä muuhun kuin suorittavaan työhön. Mutta ajattelen, että pikkuhiljaa tässä mennään eteenpäin.”−MIKKO DUFVA, tulevaisuusasiantuntija, Sitra

Oletko kiinnostunut työskentelemään Swecolla?

Ole meihin yhteydessä!
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.