0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Missä tilassa kotikatusi on?

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tasoa voidaan tarkastella kaupungeissa Swecon kehittämän työkalun avulla

Ovatko kotikatusi rakenteet ja kiinteistöt sopeutuneet vuoden 2050 ilmastoon? Miten helleaalto vaikuttaisi asuinalueeseesi? Pysyykö talosi turvassa ankaralla rankkasateella? Missä asioissa kaupungin pitäisi lisätä kestokykyään? Nämä kysymykset nousevat usein esiin, kun keskustellaan kaupunkiemme ilmastokestävyydestä ja sopeutumiskyvystä. Tässä artikkelissa esitellään Alankomaissa kehitetty State of your Street -menetelmä ja digitaalinen työkalu, joka mittaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia tietyn luokittelujärjestelmän avulla ja tarjoaa näin välitöntä tietoa kaupunkilaisille ja päättäjille alueen tilasta.

Jotta kaupungit voisivat sopeutua nopeasti muuttuvaan ilmastoon, tarvitaan asiantuntijoiden, päättäjien ja kaupunkilaisten yhteistyötä. Ilmastokestävyyttä lisäävien toimenpiteiden lähtökohtana on syytä olla perusteellinen analyysi alueesta, jota tarvitsee kehittää sään ääri-ilmiöihin sopeutumiseksi.

Kaupunkiemme päättäjien on tehtävä tutkittuun tietoon perustuvia valintoja esimerkiksi hulevesien poistojärjestelmien kehittämiseksi, ja kaupunkilaisten on ymmärrettävä, että heilläkin on mahdollisuus vaikuttaa: he voivat osallistua kantokyvyn vahvistamiseen omilla pihoillaan, taloyhtiöiden tonteilla ja kiinteistöjen katoilla.

”Noin 60 prosenttia kaupunkiemme pinta-alasta on yksityisomistuksessa. Siksi ilmastokestävyyttä edistävät toimenpiteet edellyttävät myös kaupunkilaisten sitouttamista. State of Your Street -luokittelu tarjoaa yhteisen kielen, jolla voidaan keskustella ilmaston nykytilasta ja tavoitteista.”

– Martijn Steenstra, vesihuollon ja tilasuunnittelun konsultti, Sweco Netherlands

State of your Street -työkalu tukee vuoropuhelussa ja yksinkertaistaa tavoitteiden asettamista sään ääri-ilmiöiden hallintaan

Julkisesti saatavilla oleva tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista on usein liian teknistä. Lämpökarttoja, vesimalleja, kuivuuskarttoja, skenaariotutkimuksia – tulokset vaativat tulkintaa, ja muiden kuin alan asiantuntijoiden voi olla vaikea saada selkeää kuvaa tilanteesta.   

Tämän vuoksi Sweco on kehittänyt sopeuttamistoimenpiteiden suunnittelua helpottavan luokittelujärjestelmän nimeltä State of Your Street. Järjestelmässä kaupungin jokaiselle kadulle annetaan merkintä A:sta E:hen lämpökuormituksen, sateiden aiheuttamien tulvien, kuivuuden ja joki- tai rannikkotulvien osalta. Nämä merkinnät antavat kaupunkilaisille nopean käsityksen siitä, mikä on heidän kotikatunsa ilmastokestävyyden tilanne, kun taas päättäjät saavat käyttönsä karttoja, joihin on merkitty mahdollisesti ilmastotoimia vaativat riskialueet. 

Sään ääri-ilmiöitä varten laadittavat suunnitelmat edellyttävät päättäjiltä omien tavoitteiden asettamista. Selkeitä ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoitteita ei useinkaan ole määritelty tavoitteiden asettamisen monimutkaisuuden vuoksi. State of Your Street tarjoaa päättäjille puitteet, joiden pohjalta voidaan asettaa tavoitteet ja räätälöidä ne sitten tapauskohtaisesti. Alankomaissa useiden kuntien päättäjät käyttävät jo State of Your Street -järjestelmää sopeuttamistavoitteiden asettamiseen. Se auttaa myös sidosryhmiä seuraamaan sopeuttamistavoitteiden edistymistä. 

State of your Street on Swecon kehittämä menetelmä ja digitaalinen työkalu, joka mittaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia tietyn luokittelujärjestelmän avulla ja tarjoaa näin välitöntä tietoa kaupunkilaisille ja päättäjille alueen tilasta.

Digitalisoinnilla tarkkaa katutasoista tietoa esimerkiksi lämpösaarekkeista ja hulevesitulvista

Avoin data kaupunkiemme tilasta mahdollistaa oivallukset. Kaikissa Euroopan maissa on saatavilla yhä enemmän tarkkaa avointa dataa, jonka pohjalta ilmastokestävyyden luokituksia voidaan laatia. Asiantuntijat voivat tuottaa vielä tarkempia katutasoisia tietoja kuumuudesta, kuivuudesta, maan vajoamisesta, viemäröinnistä ja tulvista lisämallinnuksen avulla. Datasta tulee entistä tarkempaa lähivuosina, kun tietojen saatavuus paranee ja tekoäly kerää tietoa rakennetusta ympäristöstä.

”State of Your Street perustuu avoimiin tietolähteisiin, kuten korkeuskarttoihin, lämpökarttoihin ja julkisiin vesimalleihin. Yhdistämme paikallisia tietoja yhdessä asiakkaidemme kanssa ja luomme sitten kehittämiemme algoritmien avulla jokaiselle kaupungin kadulle oman ilmastomerkinnän.”

– Henri Veldhuis, liiketoiminnan kehittäjä, GIS/ICT, Sweco Netherlands

Kerätyt tiedot käsitellään ja mukautetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja Sweco varmistaa, että paikalliset tiedot ovat yhdenmukaisia merkintöjen määrittelyssä käytettyjen indikaattoreiden sekä kunnan toiminnan tavoitteiden kanssa. Sweco on kehittänyt merkintöjä yli kymmenelle kunnalle Alankomaissa ja mahdollisuudet soveltaa tätä järjestelmää muissa maissa kasvavat, koska maailmanlaajuisten ilmastotietolähteiden saatavuus, tarkkuus ja kattavuus lisääntyvät nopeasti.

”Nykyisessä tietoyhteiskunnassa ilmastotoimet perustuvat selkeään ja helposti saatavilla olevaan tietoon siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisiin nyt ja tulevaisuudessa. Innovatiivisten digitaalisten työkalujen avulla viestimällä voimme nyt luoda vahvan tunteen kiireellisyydestä ja omistajuudesta paikallistasolla. Tässä mittakaavassa voidaan vielä saavuttaa paljon kaupunkien ilmastonmuutoksen kestokyvyn parantamiseksi.”  

Jeroen van Eekelen, ilmastonmuutokseen sopeutumisen konsultti, Sweco Netherlands 

Vaikutusten luomisessa keskeistä on viestintä. Merkinnät esitetään siksi aina kunnan laajempien toimintalinjausten ja viestintästrategian mukaisesti. Merkinnät näytetään yleensä interaktiivisella koontisivulla, mutta ne voidaan esittää myös katukohtaisessa esitteessä, verkkosivustolla tai StoryMapissa. 

Mitä seuraavaksi?

State of Your Street on tavallaan vasta alkua. Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien tietojen digitalisointi ja saatavuus lisääntyvät kiihtyvää vauhtia, samoin kuin valmiudet parempaan päätöksentekoon. Merkintäkriteerien kanssa yhteensopivien digitaalisten kaksosten kehittäminen on edistynyt. Ympäristöä voidaan tulkita uusien tekoälyyn perustuvien työkalujen avulla.

Pystymme siis esimerkiksi tunnistamaan oven tai maanalaisen pysäköintihallin sisäänkäynnin sijainnin tulvien vaikutusten arvioimiseksi tai kadun kasvillisuustyypin kuivuuden ja lämpökuormituksen vaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi meillä on lupaava mahdollisuus kehittää merkintöjä muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä haasteita varten (terveelliset kaupungit, puhdas energia, luonnon monimuotoisuus).