0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Resilienssin rakentamista visualisoimalla ja kartoittamalla resursseja

Uusilla digitaalisilla työkaluilla kohti kaupunkien resilienssiä ja selviytymiskykyä

Sweco on koonnut uuden kantokykyistä elinympäristöä tukevan suunnittelun työkalupakin, joka yhdistää erilaisia digitaalisia työkaluja. Työkalupakin avulla kaupungit voisivat rakentaa kokonaisvaltaisesti resilienssiä visualisoimalla ja kartoittamalla kaiken kantokyvyn vahvistamiseen tarvittavan resursseista ja ilmastoriskeistä kaupunkikehityksen hiilipäästöihin. Työkaluilla voidaan havainnollistaa myös toimenpiteiden vaikutukset YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja yhdenmukaisuus vihreiden investointikriteerien, kuten EU taksonomian, kanssa.

Suunnittelun työkalupakki tukee kaupunkeja ja kaupunkisuunnittelijoita, kun he kartoittavat ja visualisoivat rakennetun ympäristön resursseja, edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista, turvaavat asuinalueiden paikallisia resursseja ja pyrkivät vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Työkalupakin avulla kaupungit voivat kiihdyttää kohti ilmastopositiivista ja kestävää kaupunkisuunnittelua, sillä digitaaliset työkalut helpottavat ilmastobudjetin seurantaa.

”Nykyiset moninaiset haasteet, kiihtyvä ilmastonmuutos, digitalisaation nopea vauhti, väestönkasvu ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, ovat vauhdittaneet uusia lähestymistapoja monimutkaiseen kaupunkisuunnitteluun digitaalisten työkalujen avulla”, sanoo Swecon arkkitehtien vastuullisuusjohtaja Elise Grosse Ruotsista.

Resilienssissä on kyse järjestelmän kyvystä sopeutua muuttuvaan ympäristöön, muuttuviin markkinoihin ja muuttuviin olosuhteisiin. Ollakseen resilientti kaupungin on tarkasteltava ja mitattava useita vaikuttavia tekijöitä. Kustannusten lisäksi näitä ovat hiilijalanjälki, energian laatu ja kulutus, ilmasto- ja sääriskit, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus sekä sosiaalisen arvon luominen.

Jotta kaupungista tulisi joustava järjestelmä, tämä edellyttää hyvää ymmärrystä siitä, miten suunnitella resurssiviisaita naapurustoja maailman muuttuessa. Resurssien tasapainoa voidaan tukea hyvin suunnitelluilla, hallinnoiduilla ja hoidetuilla kaupunkiympäristöillä sekä yhteisöillä.

Korttelitasolta alkaen resursseja voidaan kierrättää tai jakaa ja niitä voidaan tietyissä tapauksissa tuottaa sekä ylläpitää paikallisesti esimerkiksi toimitusketjun häiriötilanteissa. Näin voidaan lieventää elinympäristön ulkopuolelta tulevia paineita ja samalla vahvistetaan asukkaiden paikallista taloudellista hyötyä ja luodaan jopa innovatiivisia liiketoimintamalleja. Tyypillisiä esimerkkejä jaetuista resursseista ovat muun muassa hajautettu energiantuotanto tai kaupunkiviljely.

 

Ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun menetelmät – keskeiset askeleet ilmastobudjetissa pysymiseen

Erilaiset korttelitason suunnitteluskenaariot tuottavat erilaisia hiilidioksidipäästöjen tasoja materiaalien sisältämästä hiilestä, käyttöenergiasta ja tarjolla olevista liikkumisen ratkaisuista riippuen.

Swecon kestävää kaupunkisuunnittelua tukevan digitaalisen työkalupakin ansiosta suunnittelun hiilipäästöt sekä materiaali-investointikustannukset voidaan visualisoida. Tämä tarjoaa suunnittelijoille sekä asiakkaalle ja päättäjille keinon ymmärtää jo varhaisessa vaiheessa, milloin suunnitelma ylittää kaupungin hiilibudjetin.

Digitaaliset työkalut tekevät siten strategioiden mukauttamisesta kustannustehokasta. Ne mahdollistavat myös kaupunkien eri sidosryhmien resilienssin rakentamisen yhdessä, sillä järjestelmätason visualisointi yhdistettynä osallistavaan suunnitteluun ja dialogiin tukee päätöksentekoa. Täten on helpompi tunnistaa eri resurssien, niiden päästöjen ja erilaisten ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategioiden vaikutuksia.

Digitaaliset menetelmät voivat auttaa tekemään riski- ja vaikutusarviointeja kertomalla meille lisää naapuruston paikallisista resursseista ja niiden vaikutuksesta hiilipäästöihin, mikä antaa kehittäjille mahdollisuuden tehdä optimaalisia suunnitteluvalintoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi esimerkki on rakentamisen kiertotalouden tehostaminen, kun työkalujen avulla voidaan kartoittaa alueella saatavilla olevia resursseja ja niiden sopivuutta uuden rakennushankkeen materiaaleina.

Digitaaliset työkalut auttavat tunnistamaan mahdollisia synergioita eri resurssien ja ratkaisujen välillä järjestelmätasolla: visualisointi, monimutkaisten järjestelmien helpottaminen ja sidosryhmien välisen yhteistyön helpottaminen, päätöksenteon tukeminen ilmastohallinnolle ja innovatiivisten liiketoimintamallien kannustaminen.

Swecon Sustainability Sun -työkalu auttaa hankkeiden kestävyystavoitteiden kartoituksessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden raamiston mukaisesti.

Esimerkkejä, kuinka arvioimme ilmastoriskejä, hiilijalanjälkeä ja kustannuksia

Swecon digitaaliset työkalut ovat alustariippumattomia ja toimivat yhdessä markkinoilla olevien erilaisten digitaalisten paikkatieto- ja 3D-työkalujen kanssa.

Työkalupakki sisältää kestävyyden johtamisen ja suunnittelun menetelmiä, kuten:

  • Symbio City -menetelmä, joka keskittyy oikeiden sidosryhmien osallistamiseen, vuoropuheluun ja päätöksentekoon, kaupunkisuunnitteluratkaisujen tunnistamiseen eri skenaarioiden ja niiden tulosten perusteella.
  • Sustainability Sun, joka visualisoi hankkeet ja kehityksen vaikutukset YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin.
  • Carbon Cost Compass on digitaalinen palvelu, joka tarjoaa rakennuttajille ja kiinteistökehittäjille mahdollisuuden tehdä ilmastollisesti ja taloudellisesti kestävien rakennusten kannalta optimaalisia suunnitteluvalintoja.
  • Futureproofed on edelläkävijä hiilidioksidipäästöjen hallinnan työkalujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Yli 200 kaupunkia ja yritystä työskentelee Futureproofedin SaaS-alustalla (Software-as-a-Service) CO2-päästöjen mittaamiseksi, vähentämiseksi ja raportoimiseksi.

”Visualisointi on tärkeää. Symbio City -menetelmässä ja Sustainability Sunissa on kyse kaupungin näkemisestä resurssijärjestelmänä ja niiden arvojen tunnistamisesta, jotka haluamme saavuttaa. Swecon C3-työkalun (Carbon Cost Compass Tool) avulla voimme jo varhaisessa vaiheessa arvioida rakennusten hiilidioksidipäästöjä, jopa laskea jokaisen mutterin ja pultin ja sitten projisoida nämä arvot kaupunkien mittakaavassa C3″, Elise Grosse kertoo.

 

”Yhdessä Futureproof-työkalun kanssa voimme seurata myös kaupungin muiden toimintojen hiilibudjettia.”

Suunnittelutyötä täydentäville digitaalisille palveluille, kuten tietojenkäsittelylle, dashboardeille ja seurantatyökaluille, on kasvava kysyntä. Uuden työkalupakin avulla Sweco tarjoaa asiakkailleen lisäarvoa digitaalisina ratkaisuina, jotka skaalautuvat ja nopeuttavat ilmastosiirtymää.

Kaupungit voisivat nykyään olla teknisesti paremmin varustettuja ja niillä olisi oikeat välineet resurssien turvaamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Futureproofed-työkalulla voidaan mitata, vähentää ja raportoida hiilidioksidipäästöjä.

Kaupungit ryhtyvät toimiin hiilijalanjälkensä pienentämiseksi

Trelleborgin kunta Ruotsissa käyttää osia työkalupakista vanhan satamansa kehittämiseen ja muuttamiseen uudeksi Sjöstadenin asuinalueeksi.

Työkalupakki on uusi lähestymistapa kaupunkisuunnitteluun. Sidosryhmävuoropuheluun keskittyvän Symbio Cityn avulla sidosryhmät ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijat loivat yhdessä yhteisen vision naapurustosta. Ennustamalla erilaisia skenaarioita he tunnistivat arvoja ja ratkaisuja resilienssin ja kantokyvyn parantamiseksi ottaen samalla huomioon kaupungin paikalliset resurssit, kaupunkivalmiudet ja alueen mahdollisuudet.

Sustainability Sun -työkalun avulla keskusteltiin, arvioitiin ja priorisoitiin kehityksen vaikutusta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Suunnittelu mukautettiin myös EU taksonomian kehykseen vihreän rahoituksen noudattamisen varmistamiseksi.

Tulevassa vaiheessa erilaisten arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnitteluskenaarioiden hiilikustannukset visualisoidaan 3D-paikkatietomallissa.

”Yhdistämällä dataa ja visualisoimalla sitä kaupungin 3D-malliin voimme testata tulevaisuuden skenaarioita mahdollisimman pienin kustannuksin. Digitaalisten työkalujen avulla voimme arvioida ilmastoriskejä ja nähdä, millaisia vaikutuksia erilaisilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä on paremman resilienssin saavuttamisessa”, sanoo arkkitehti ja projektijohtaja Gunilla Wembe Swecon Sjöstadenista.

Monimutkaisuutta mallinnukseen lisätään tutkimalla hiilidioksidipäästöjä erilaisista liikenneskenaarioista, rakennusten moninaisista toiminnoista ja kiinteistöjen erilaisista energiantarpeista sekä maisemasuunnittelun eri vaihtoehtojen vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Ilmastopositiivisen naapuruston suunnittelu ja turvallinen ilmastonmuutokseen sopeutuminen on haastava tehtävä, mutta meidän on vastattava haasteeseen. Uudet digitaalisia työkaluja hyödyntävät menetelmät auttavat meitä navigoimaan tässä monimutkaisuudessa”, sanoo Mårten Olsson, Trelleborgin yhteisön kasvujohtaja.

Kaupungissa on monia tärkeitä resursseja ja resurssienhallintakysymyksiä, ei vain ilmeisiä, kuten rakennukset, energia, jätteet tai liikkuvuus, vaan myös julkiset tilat, sininen ja vihreä infrastruktuuri ja muut sosiaaliset kohtaamispaikat, jotka edistävät hyvinvoinnin tunnetta kaupungissa.

Arkkitehtina uskon, että vetovoimainen kaupunki luo resilienssiä henkilökohtaisella tasolla. Houkuttelevassa ympäristössä olemme helpommin yhteydessä toisiimme ja pidämme parempaa huolta ympäristöstä, mikä puolestaan saa ihmiset tuntemaan olonsa turvallisemmaksi ja onnellisemmaksi.” Grosse selittää.

Elise Grosse työskentelee rakennetun ympäristön kestävän kehityksen eturintamassa Swecolla Ruotsissa. Koulutukseltaan hän on arkkitehti, sertifioitu rakennusbiologi IBN ja valmistelee väitöskirjaa monitieteisestä yhteiskehittämisestä. Elisellä on kansainvälistä työkokemusta Dominicasta, Saksasta ja Yhdysvalloista sekä laaja maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. Hänen kekseliäisyytensä, aloitteellisuutensa ja vahvan yhteistyöuskonsa ansiosta hänestä on tullut asiantuntija, joka auttaa tiimejä kehittämään uusia kumppanuuksia kestävän rakennetun ympäristön, innovatiivisten ratkaisujen ja liiketoimintaehdotusten luomiseksi. Hän myös tukee kestävää kaupunkikehitystä eri näkökulmia edustavien sidosryhmien yhteiskehittämisen kautta. Hän suhtautuu intohimoisesti digitaalisten työkalujen ja ryhmäluovuuden (kollektiivinen älykkyys) väliseen vuorovaikutukseen ja on vakuuttunut siitä, että tällaiset lähestymistavat voivat ratkaista yhteiset eksistentiaaliset haasteemme.

 

Gunilla Wembe työskentelee kaupunkisuunnittelun liiketoiminnan kehittäjänä Swecolla Ruotsissa. Koulutukseltaan hän on arkkitehti. Gunilla on liikkeellepaneva voima monimutkaisissa, kaupunkiarkkitehtonisissa projekteissa. Pitkän kokemuksensa ja aloitteellisuutensa ansiosta hän uskoo vahvasti tulevaisuuden arkkitehtuurin luomiseen monialaisessa yhteistyössä kollegoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Hän keskittyy luomaan kokonaisvaltaisia, turvallisia ja kestäviä ympäristöjä, jotka ovat houkuttelevia ja mukavia ihmisille. Gunilla on kestävien ja sosiaalisten ryhmien vuoropuhelujen prosessijohtaja. Hän käyttää usein Swecon älykkäitä digitaalisia työkaluja, kuten Sustainability Sunia, sekä C3 Buildingia ja C3 Cityä auttaakseen asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan projektejaan EU taksonomian mukaisesti.