Urban Insight: Useilla kaupungeilla ei ole suunnitelmaa ilmastonmuutokseen sopeutumista varten

/siteassets/uutiset-2020/urban-insight-5-2020-sateinen-tulviva-katu-770x380.jpg

Urban Insight: Useilla kaupungeilla ei ole suunnitelmaa ilmastonmuutokseen sopeutumista varten

2 marraskuuta 2020
Vain joka neljäs kaupunki Euroopassa on laatinut sopeutumissuunnitelman tulevia ilmastonmuutoksen vaikutuksia silmällä pitäen. Strategisella kaupunkisuunnittelulla voidaan torjua epäsuotuisia vaikutuksia.

Etelä-Ranskaa ja Pohjois-Italiaa koetteli lokakuun alussa vakavin tulva yli sataan vuoteen. Yksi katastrofissa eniten kärsineistä kaupungeista oli Ranskan rannikolla sijaitseva Nizza. Ilmastoon liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden määrän ja niiden vaikutusten kaupungeissa odotetaan kasvavan entisestään seuraavina vuosikymmeninä.

Tästä huolimatta vain 26 prosenttia Euroopan kaupungeista on laatinut sopeutumissuunnitelman tulevia ilmastonmuutoksen vaikutuksia varten. Lisäksi suurin osa näistä kaupungeista kärsii erinäisistä suunnitelmien toimeenpanon vaikeuksista. Tällaisia esteitä ovat muun muassa jäykät organisaatiot ja ristiriitaiset säännökset.

Sweco haluaa tuoreella Urban Insight -raportillaan auttaa kaupunkeja tehostamaan sopeutumistoimiaan, jotta ne pystyisivät jatkossa vastaamaan ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin.

”Olemme haastatteluiden ja pitkällisen tutkimuksen perusteella tunnistaneet neljä kaupunkisuunnittelun ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen esteenä ja haasteena olevaa trendiä, jotka vaikuttavat kaupunkisuunnittelijoiden mahdollisuuksiin toteuttaa ilmastokestäviä ratkaisuja. Olemme laatineet näiden pohjalta kymmenen kohdan listan Euroopan johtavien kaupunkien hyvistä käytännöistä, joilla esteet ja haasteet ylitetään onnistuneesti”, kertoo Jonathan A. Leonardsen, Swecon Urban Resilience and Development -tiimin johtaja Tanskasta. 

Kestävän kaupunkisuunnittelun vaikutuksia voidaan mitata ja havainnollistaa – suunnitelmien toteutuminen vaatii yhteistyötä

Yksi tehokas keino sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöihin on innovatiivinen siniviherinfrastruktuurin hyödyntäminen ja yhdistäminen kaupunkirakenteisiin. Esimerkiksi Rotterdamissa viherkattojen kytkeminen katutasossa oleviin hulevesiä hallitseviin aukioihin on tehokas suunnitteluratkaisu äärimmäisiin sääilmiöihin sopeutumiseksi. Berliinissä hule- ja viemärivesien hoidon kustannusten jakamisen ansiosta niin pienet kuin suuretkin sopeutumisratkaisut saavat helpommin rahoitusta. Barcelonassa Trees Masterplan pyrkii ylittämään EU:n vähimmäisvaatimukset asukaskohtaiselle viheralueiden määrälle.

”Suomessa esimerkiksi isoimmilla kaupungeilla on hiilineutraalisuuden tavoitestrategioita, kuten Kestävä Tampere 2030 tai Hiilineutraali Helsinki 2035. Nämä sisältävät CO2-päästövähennystavoitteiden lisäksi monia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tarvittavia mittareita ja ohjaavia päätöksiä – toimenpiteet kulkevat usein käsi kädessä”, valottaa Swecon kaupunkisuunnittelun projektipäällikkö Mikko Raninen kotimaan tilannetta.

Strategista kaupunkisuunnittelua Swecolla kehittävä Raninen on kuitenkin pannut merkille saman, mitä Urban Insight -raportin kirjoittaneet kollegat Tanskassa ja Hollannissa:

”Kokonaiskuva ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumistoimenpiteistä vaatii laajaa yhteisymmärrystä ja eri sidosryhmien yhteen saattamista entistä laajemmin. On tärkeää, että eri toimenpiteiden vaikutuksia voidaan mitata ja täten luoda kaupunkisuunnittelun tueksi selkeitä standardeja, mitä sopeutumistoimenpiteitä kannattaa edistää missäkin kohtaa. Siiloutuminen voi johtaa keskittymään vain yhteen toimenpiteeseen ja osaoptimointiin”, Raninen jatkaa.

Raportissa on tuotu esiin, miten esimerkiksi virtuaalisilla työkaluilla ja mallintamisella voidaan tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja eri suunnittelutoimenpiteiden merkitystä. Siten suunnitteluratkaisuja voidaan tarkastella helpommin ja löydetään myös yhteisymmärrys kaupunkisuunnittelun suuntaviivoista.

”Yhteisymmärrys ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä yhteisesti hyväksytyt suunnittelua ohjaavat normit ja säännökset vievät tehokkaimmin eteenpäin kestävää kaupunkia”, Raninen summaa.

Planning for Climate Adaptation on viides osa ilmastotoimiin pureutuvassa Swecon Urban Insight -raporttien sarjassa. Raporttisarjassa asiantuntijat nostavat esiin dataa, tietoa ja tieteellistä tuktimusta, joita tarvitaan turvallisten ja kestävien tulevaisuuden kaupunkiympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa.