0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Olemme vahvasti sitoutuneita vastuullisuuteen

Suomessa tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Satsaamme henkilöstön kestävän kehityksen osaamiseen, edistämme monimuotoisuutta ja johdamme vastuullisuutta avoimesti. Noudatamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja kansainvälisiä vastuullisuussitoumuksia osana vastuullisuusstrategiaamme. 

Yritysvastuun keskiössä tavoite hiilineutraaliudesta

Seuraamme ja raportoimme omia hiilidioksidipäästöjämme kolmessa eri SCOPE-luokassa kansainvälisen Greenhouse Gas Protocol -standardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että emme pelkästään tarkkaile suoria päästöjä omasta toiminnastamme, vaan myös epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät esimerkiksi hankintojen, liikenteen ja sidosryhmien kautta. Tällä monipuolisella lähestymistavalla varmistamme, että ymmärrämme ja voimme hallita koko arvoketjumme ympäristövaikutuksia.  

Sweco Finland on maayhtiönä hakenut kansainvälistä EcoVadis-vastuullisuusluokitusta omille toiminnoilleen ensimmäistä kertaa. Vastuullisuuspisteytyksissä Sweco on saanut Silver-tason luokituksen ja yltää 25 % parhaimmistoon.

Olemme Suomessa asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Koko Sweco-konsernin hiilineutraaliustavoite on vuonna 2040. Nämä tavoitteet ilmentävät sitoutumistamme ilmastotoimiin ja kestävään kehitykseen. 

Olemme raportoineet koko konsernissa hiilidioksidipäästömme Carbon Disclosure Projectin (CDP) kautta vuodesta 2022 alkaen. Kolmannen osapuolen Futureproof-auditointi aloitetaan vuonna 2024.   

Olemme sitoutuneet useisiin kestävää kehitystä edistäviin aloitteisiin, kuten Greenhouse Gas Protocol, United Nations Global Compact sekä Science Based Targets initiative. Suomessa olemme saaneet kestävän ympäristörakentamisen tunnuksen, KESY-tunnus, joka myönnettiin Sweco Finlandille vuonna 2023.

Ympäristövastuullisuus arjessamme 

Olemme Swecolla toteuttaneet useita konkreettisia toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi. Yksi esimerkki käytännön toimenpiteistä on pidentää puhelimien ja tietokoneiden leasing-aikaa vuodella, ja asettaa tiukempia päästörajoja leasing-autoille. Omasta autokannastamme jo 41 % on sähkö- tai hybridiautoja.  

Olemme myös vaihtaneet toimitilojemme sähkön uusiutuvaan sähköön niissä toimistoissa, joissa pystymme vaikuttamaan kiinteistönomistajan sopimuksiin. Keskustelemme aktiivisesti kiinteistöjenomistajien kanssa kasvattaaksemme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksessa. Lisäksi olemme asettamassa hankintakriteereitä, jotka tukevat vähähiilisiä toimintatapoja.  

Kannustamme henkilöstöämme kestävään liikkumiseen tarjoamalla työsuhdepolkupyöriä ja -matkalippuja. Päivitämme myös yrityspolitiikkaamme sekä tehostamme tilojemme käyttöä hybridityön periaatteiden mukaisesti.  

Yritysvastuuseen kuuluu henkilöstön osaamisen kehittäminen

Panostamme voimakkaasti ympäristö- ja ilmasto-osaamisemme kehittämiseen, sillä uskomme, että tietämys ja osaaminen ovat avainasemassa vastuullisten ratkaisujen toteuttamisessa. Jaamme aktiivisesti hyviä käytäntöjä ja oppimiskokemuksia projektitiimien välillä, edistäen näin tietotaidon leviämistä ja yhteistyötä. 

Syvä ymmärrys vastuullisuudesta ja kestävistä ratkaisuista edistää suunnittelutyömme hiilikädenjäljen kasvattamista. Tavoitteemme ei ole ainoastaan vähentää hankkeidemme haitallisia ympäristövaikutuksia, vaan myös tuottaa myönteisiä ja kestäviä vaikutuksia ympäröivään maailmaan.

Osaavat ja sitoutuneet suunnittelijamme esittävät ratkaisuja, jotka voivat parantaa asiakkaidemme vastuullisuutta hankkeen alkuperäistä tavoitetasoa korkeammalle.   

Swecon oma koulutus- ja kehitysohjelma Sweco Akatemia järjestää työntekijöillemme kestävän kehityksen koulutusta. Swecolaisille on laadittu oma kestävän kehityksen peruskurssi, joka on avoin kaikille Swecon työntekijöille ja on osana uusien swecolaisten perehdytysohjelmaa. Olemme ylpeitä roolistamme vastuullisen suunnittelun edelläkävijöinä ja siitä, että olemme osa kestävämmän tulevaisuuden rakentamista. 

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Swecolla

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Swecolla

Swecon DEI-strategia valmistui alkuvuodesta 2023. Strategiamme lähtökohtana on panostaa aidosti inklusiivisemman työyhteisön rakentamiseen ja vasta sen jälkeen panostaa monimuotoisemman työyhteisön kehittämiseen.  

Tavoitteena on luoda työyhteisö, jossa jokainen swecolainen kokee voivansa olla oma itsensä ja kuuluvansa porukkaan. Lisäksi haluamme varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä ja kehittyä omassa työssään. 

Vastuullisuuden ytimessä on hyvinvoiva työyhteisö

Korostamme avointa vuoropuhelua hyvinvoivan työyhteisön edistämisessä. Arvioimme jatkuvasti onnistumistamme ja kehitämme toimintaamme muun muassa säännöllisin henkilöstökyselyin. 

Swecon esihenkilötyötä seurataan systemaattisesti henkilöstökyselyiden avulla, joissa tiimin ja esihenkilön suoriutumista arvioidaan monipuolisilla mittareilla.

Henkilöstökäytännöt ja ohjeet laadittu siten, että ne eivät ole syrjiviä suoraan, eivätkä välillisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on kirjattu toimenpiteet niiden edistämiseksi sekä sovittu niiden toteuttamisesta ja seurannasta.

Sweco Finlandin yhteistoimintaryhmä toimii Sweco Finland-tason yhteistoiminnasta vastaavana forumina.

Sweco Akatemia on kaikkien swecolaisten osaamisen kehittäjä. Se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oppimiseen, urakehitykseen ja osaamisen jakamiseen. 

Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin tunnistamalla työhön liittyviä riskejä ja edistämällä fyysistä ja psyykkistä terveyttä.  Teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja noudatamme työyhteisön kehittämissuunnitelmaa organisaatiossamme.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Työtämme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Päivittäisessä asiantuntijatyössämme vaikutamme eritoten viiteen YK:n kestävyysavoitteeseen:   

6 – puhdas vesi ja sanitaatio
7 – edullista ja puhdasta energiaa
9 – kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
11 – kestävät kaupungit ja yhteisöt 
13 – ilmastotekoja 

Vastuullinen liiketoiminta ja vastuullisuuden johtaminen

Swecolla vastuullisuuden johtaminen kattaa monipuolisesti eri osa-alueita, jotka vaikuttavat organisaation eettisyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Noudatamme kaikissa toimissamme paikallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä lakeja sekä Swecon sisäisiä käytäntöjä ja ohjeita. 

Code of Conduct

Swecon eettinen toimintaohjeistus, Code of Conduct, on liiketoimintamme kulmakivi. Kaikki swecolaiset osallistuvat vuosittain eettiseen koulutukseen ja sitoutuvat noudattamaan ohjeistusta kaikissa tilanteissa. Tämä vahvistaa vastuullisuuskulttuuriamme.  

Liiketoiminnan etiikka

Liiketoiminnan etiikka ohjaa päivittäistä työtämme, sisältäen liiketoiminnan käytännöt, resurssien käytön ja sidosryhmien kanssa toimimisen. Selkeät ohjeet ovat välttämättömiä Swecon tehtävien hoitamiselle. Eettinen toimintaohjeistus korostaa nollatoleranssia lahjontaa, korruptiota, petoksia ja kilpailua rajoittavia toimia kohtaan. Se takaa, että Swecon työntekijät ja kumppanit toimivat vastuullisesti. Oman eettisen toimintaohjeistuksen lisäksi Sweco noudattaa muun muassa kansainvälisen konsulttijärjestön FIDICin eettisiä sääntöjä.

Laatu 

Vastuullisuuden johtaminen sisältää laadunvarmistuksen, joka on keskeistä kaikissa projekteissamme. Laatuun panostaminen varmistaa, että prosessimme täyttävät korkeimmat vaatimukset ja ovat turvallisia ja luotettavia. Swecolla on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien mukaiset laatusertifikaatit, ja tavoitteenamme on saada ISO 27001 -kyberturvallisuussertifikaatti vuonna 2024.

Ympäristösertifioinnit

Rakennusalan merkitys vihreän siirtymän ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on merkittävä. Rakennustemme kestävyys on avainasemassa ympäristötavoitteiden toteuttamisessa.

Sweco tarjoaa monenlaisia palveluita, jotka liittyvät ympäristösertifiointiin ja kestävään kehitykseen. Ympäristösertifikaatit ovat standardeja tai järjestelmiä, jotka on suunniteltu arvioimaan, todentamaan ja tunnustamaan rakennusten, alueiden tai organisaatioiden ympäristösuorituskykyä. Esimerkkejä ympäristösertifikaateista ovat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ja ISO 14001, jotka ovat kansainvälisesti tunnustettuja sertifiointijärjestelmiä.

Yhteiskunnallinen keskustelu

Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun osallistuminen on vastuullisen yrityksen olemassaolon edellytys ja mahdollisuus näyttää yritysvastuu toteen. Olemme jäseninä lukuisissa alamme järjestöissä ja edunvalvontaryhmissä, muun muassa Climate Leadership coalition CLC, Green Building Council Finland FiGBC, SKOL, Teknologiateollisuus sekä RIL.  

Yritysvastuu tähtää ilmaston, luonnon ja ihmisten hyvinvointiin

Tavoitteenamme on olla johtava vihreän siirtymän visionääri ja mahdollistaja. Sen lisäksi, että jatkuvasti päivitämme omia vastuullisuuspäätöksiämme, kehitämme kestävyystekojamme ja seuraamme vastuullisuustuloksiamme niin ympäristö- kuin sosiaalisen ja taloudellisen vastuun saralla, meidän tekemällämme työllä on merkittävä vaikutus asiakkaidemme ja yhteiskunnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen.  

Yhdessä asiakkaidemme ja asiantuntijamme voimin tartumme kaupungistumisen haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin ja luomme ratkaisuja, jotka edistävät kestävämmän yhteiskunnan kehittämistä. 

Ole meihin yhteydessä niin kerromme lisää vastuullisuudesta Swecolla!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.